Последно променен на Събота, 29 Май 2010 09:08

Относно: Данъчно третиране на суми, получени от доброволен пенсионен фонд

В отговор на направеното запитване с писмо вх.№ 94-00-48 от 03.04.2008г. при Дирекция «ОУИ» Пловдив изразяваме следното становище:
Изложена фактическа обстановка:
От 2001г. имате вноска за допълнителна пенсия в доброволен пенсионен фонд «Лукойл – Гарант – България». От 1999г сте пенсиониран като военнослужещ. От 2005г. получавате допълнителна пенсия всеки месец.
Задавате въпроса:
Подлежи ли на облагане допълнителната пенсия, която получавате и следва ли да декларирате сумите, получении през 2007г. с Годишна данъчна декларация?
Нашето становище:
Съгласно чл.13 ал.1 т.7 от Закона за данъците върху доходите на физически лица не са облагаеми доходите от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване на право на допълнителна пенсия.
Цитираната правна норма от данъчния закон се прилага при спазени условията на чл.69 от Кодекса за социално осигуряване за придобиване право на пенсия от кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, а именно: «Кадровите военнослужещи придобиват право на пенсия при уволнение независимо от възрастта им при 25 години осигурителен стаж, от които две трети да са действително изслужени на кадрова военна служба.»
Предвид на гореизложеното ако сте пенсиониран при цитираните условия и получавате допълнителната пенсия след като сте придобили право на допълнителна пенсия сумите са необлагаеми.
На основание чл.52 т.2 от Закона за данъците върху доходите на физически лица не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само необлагаеми доходи.

 

Реклама