Последно променен на Неделя, 01 Август 2010 11:41

Относно: данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ на задължението за подаване на годишна данъчна декларация.

По повод Вашите писмени запитвания с вх.№  г., Дирекция „ОУИ” гр….. Ви уведомява за следното:

Според описаната в запитването фактическа ситуация управител и съдружник в ООД, не получават възнаграждения за положен личен труд в дружеството и се осигуряват върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица. Въпросите Ви са следните:

  1. Следва ли управителят и съдружникът да подават годишна данъчна декларация за доходите по чл.50 от ЗДДФЛ?
  2. В случай, че не подават годишна данъчна декларация за доходите по чл.50 от ЗДДФЛ, при пенсиониране ще бъде ли признат този осигурителен стаж?

           В запитването Ви не е посочено за коя година се отнася описана фактическата обстановка, поради което изразявам следното принципно становище, което е свързано с действащото за 2008 г. данъчно и осигурително законодателство:

І. По ЗДДФЛ :

Разпоредбата на чл.50 от ЗДДФЛ регламентира, че местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за:

  1. придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл.28;
  2. придобитите през годината доходи по чл.13, ал.3 и за доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ;
  3. придобитите през годината доходи от дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина;
  4. притежаваните акции и дялови участия в дружества, място за стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина.

            Следователно, едно от задължителните условия за подаване на годишна данъчна декларация е лицата да са получили облагаем доход придобит през календарната годината. Съгласно чл.11, ал.1 от ЗДДФЛ, доходът се смята за придобит на датата на:
1. плащането – при плащане в брой;
2. заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане;
3. получаването на престацията – за непаричен доход.
Освен това, ал.3 от същия член на закона посочва, че доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от трето лице, като за определяне на датата на придобиване се прилагат ал.1 и 2.
Видно от изложеното в запитването, управителят и съдружникът в дружеството не са получавали възнаграждения за положен личен труд в дружеството и съответно, ако през данъчната 2008 година, същите не са придобили никакви доходи от източници в Република България и в чужбина, респективно не притежават акции и дялови участия в дружества, място за стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина, те не са задължени да подават годишна данъчна декларация.

ІІ. По осигурителното законодателство

Съгласно чл.10 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4 от КСО и продължава до прекратяването й.
Самоосигуряващите се лица по смисъла на чл.5,ал.2 от КСО са длъжни да внасят за своя сметка осигурителни вноски за времето, през което са упражнявали някоя от дейностите по чл.4, ал.3, т.1-4 от същия.
Понятието "осигурителен стаж" е нормативно регламентирано в чл.9 от Кодекса за социално осигуряване. В осигурителното право при наличието на осигурителен стаж лицата могат да ползват осигурителни права - напр. парични обезщетения за временна неработоспособност, пенсии и др.
Редът за изчисляване и зачитане на осигурителния стаж на осигурените лица е определен в Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
На основание чл.9,ал.1,т.4 от Кодекса за социално осигуряване и чл.37, ал.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица се зачита за осигурителен  стаж при пенсиониране.
На самоосигуряващите се лица се  издават и заверяват осигурителни книжки от Териториалните поделения на НОИ, в които се вписват  осигурителния стаж, осигурителния доход и изплатените парични обезщетения и помощи  /чл.7 от Наредбата за самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина/.

Национална агенция за приходите

Подобни статии:
 

Реклама