Относно: Данъчно облагане на дейност, извършвана от застрахователни агенти, които са пенсионери

В отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх.№ 20-25-163 от 21.07.2008год. при Дирекция «ОУИ» Пловдив изразяваме следното становище:
Съгласно чл.164 ал.1 от Кодекса по застраховане застрахователния агент е физическо лице или търговец, вписан във водения от комисията регистър по чл.30 ал.1 т.9 от Закона за комисията за финансов надзор, което срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка. В нормата на ал.3 от чл.164 на КЗ е посочено, че отношенията между застрахователя и застрахователния агент се уреждат с писмен договор – «договор за застрахователно агентство».
Разпоредбата на чл.165 от Кодекса по застраховане визира някои ограничения за дейността, като в ал.2 е отразено, че упражняването на дейността като застрахователен агент от физическо лице е свободна професия, а съгласно ал.3 застрахователния агент- физическо лице не може да бъде в трудови правоотношения със застраховател.
На основание чл.3,т.9 и т.11 от Закона за регистър БУЛСТАТ на вписване в регистъра  подлежат задължително  физически лица, упражняващи свободна професия и  други физически лица, които са осигурители. В категорията на лицата по чл.3,ал.1,т.9 от ЗРБ се включват и застрахователните агенти по чл.164 ал.1 от Кодекса за застраховането.
Съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността. Законодателят е фиксирал различен размер на разходите, изхождайки от спецификите на съответната дейност. На основание т.2 от цитираната правна норма на  ЗДДФЛ за доходите от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения нормативно признатите разходи за дейността са в размер на 25 на сто.
В разпоредбата на т.29 от §1 на ДР на ЗДДФЛ са изброени лицата, в т.ч. и застрахователните агенти, които подлежат на облагане като лица, упражняващи свободна професия ако осъществяват за своя сметка професионална дейност, самоосигуряващи се лица са по смисъла на КСО и не са регистрирани като еднолични търговци.
Закона за данъците върху доходите на физическите лица не предвижда специален ред на облагане на доходи получени от лица, имащи право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.За облагане доходите на тези лица ще се приложи горецитирания режим за определяне на облагаемия доход.

 
Лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия се осигуряват задължително за инвалидност,старост и смърт по реда на чл.4,ал.3,т.1 от Кодекса за социално осигуряване и са самоосигуряващи се лица по смисъла на чл.5,ал.2 от КСО. Разпоредбата на чл.4,ал.3 от КСО е частично обявена за противоконституционна с решение на КС на РБ/Обн.ДВ бр.55/2000г./ относно работещите пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица по този законов текст, поради което когато получават пенсия, самоосигуряващите се лица могат да се осигуряват само по свое желание за инвалидност,старост и смърт или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест.
По отношение на здравното осигуряване на лицата, които имат отпусната пенсия, в Закона за здравното осигуряване не е направено разграничение и когато пенсионер упражнява свободна професия, осигуряването е задължително на основание чл.40,ал.1,т.2 от ЗЗО. Лицата по чл.40,ал.1,т.2 от ЗЗО внасят здравноосигурителни вноски в размер на 6 на сто върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното общественно осигуряване за съответната година и годишно върху доходите от дейността /включително доходите от граждански договори/, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ.
При изплащане на суми за работа без трудово правоотношение на лицата по чл.4,ал.3,т.1 -4 от КСО, към които се причисляват и застрахователните агенти, не се дължат вноски за здравно осигуряване от възложителите на работата и не се удържат от изплатените възнаграждения. В тези случаи, здравни вноски върху получените суми по граждански договори се внасят от лицата по реда на чл.6,ал.8 от КСО при деклариране на доходите с годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ като се попълват редовете в колона 5.3 от Таблица 2 на Справката за определяне окончателния размер на осигурителния доход.

По отношение на въпроса за деклариране на доходите от застрахователните агенти същите следва да се посочат в Приложение №3, таблица 7 като доходи от упражняване на свободна професия.

Национална агенция за приходите

 

Реклама