Последно променен на Неделя, 01 Август 2010 11:40

ОТНОСНО: право на приспадане на данъчен кредит за дейности във връзка с извършването на социални услуги по Закона за социално подпомагане съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването и допълнително представените документи дружеството е регистрирано с предмет на дейност: изграждане, стопанисване и управление на дом за стари хора от семеен тип съгласно действащото законодателство, заедно с всички видове дейности, съпътстващи, разширяващи и подпомагащи основния предмет на дейност. Дружеството ще инвестира за изграждане на обект „Дом за възрастни хора от семеен тип”, находящ се в с. Д, като ще извърши разходи във връзка с ремонта, изграждането и обзавеждането му. След изграждането на обекта доставките ще са свързани със стопанисване и управление на дома за стари хора от семеен тип, а приходите – с предоставяне на услуги от същия.
Поставените въпроси са дружеството ще има ли право на приспадане на данъчен кредит или след изграждането при стопанисването на дома за стари хора ползваният данъчен кредит следва да бъде възстановен?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС /обн. ДВ бр.63 от 2006 г., посл.изм. бр.113 от 2007г./ изразяваме следното становище:
В глава четвърта от ЗДДС законодателят е регламентирал освободените доставки. По силата на чл. 40, т. 1 от същия закон освободена доставка е извършването на социални услуги по Закона за социално подпомагане (ЗСП).
Понятието социална услуга е уредено в субсидиарно приложимия ЗСП. Според легалната дефиниция на § 1, т. 6 от ДР на същия закон това са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се извършват в специализирани институции и в общността. Определението на понятията специализирани институции и социални услуги, предоставени в общността са регламентирани съответно в § 1, т. 5 и т. 7 от ДР на ЗСП.
Съгласно чл. 36, ал. 1 от ППЗСП социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции, като в ал. 3, т. 3 на същата разпоредба са посочени домовете за стари хора. Домът за стари хора е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
При положение, че услугите, които ще бъдат предоставени  се квалифицират като социални услуги по смисъла на чл. 40, т. 1 от ЗДДС и Закона за социално подпомагане, то същите са освободени доставки по смисъла на ЗДДС и по отношение правото на приспадане на данъчен кредит за доставките, свързани с ремонта, изграждането и обзавеждането на обекта е необходимо да имате предвид следното:
По силата на чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта.

В случай, че дружеството е приспаднало данъчен кредит по отношение на данъка, начислен за налични активи, придобити преди датата на регистрацията му по ДДС, както и на получени доставки след тази дата, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит с оглед горецитираните разпоредби, то следва да бъде извършена корекция на допуснатите при декларирането грешки. Редът за извършване на корекции на допуснати грешки в подадена справка-декларация вследствие на неправилно отразени документи е регламентиран в чл.126, ал. 3, т. 2 от ЗДДС. По силата на посочената разпоредба лицето следва писмено да уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период.
Подобни статии:
 

Реклама