Последно променен на Неделя, 01 Август 2010 11:41

ОТНОСНО:    Данъчно третиране на пенсиите, получени от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване след придобиване право на пенсия.

В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 26-Д-58/……..2006 г., Ви уведомявам следното:
По силата на чл. 29, ал. 6 от Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), действащ до 31 декември 2006 г., получените пенсии и/или суми от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при придобиване на право на пенсия се облагат по реда на чл. 35 от същия закон. Ме се облагат с данък по чл. 35 от ЗОДФЛ доходите, съответстващи на частта от вноските, за които не е ползвано данъчно облекчение по реда на чл. 20. ал. 2 и 5, чл. 21. ал. 1. т. 2 и чл. 22, ал. 1, т. З от закона.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 1 януари 2007г., не се облагат доходите от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия. В тази връзка, по смисъла на § 1. т. 13 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО) "допълнителна пенсия" с безсрочно или срочно месечно плащане от фонд за допълнително пенсионно осигуряване на пенсионер, на наследници на осигурено лице или на наследници на пенсионер.
Цитираните разпоредби създават специално данъчно третиране за въпросните суми. като основно значение за прилагането му има обстоятелството дали лицето с
придобило право на пенсия (право на допълнителна пенсия) от фонд за допълнително пенсионно осигуряване.
Правото на лична пенсия за старост при осигуряване във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване възниква при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на част първа (чл. 243, ал. 1 от КСО). Възможността, предвидена в чл. 243, ал. 2 от КСО за изплащане на лична пенсия за старост до 5 години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, няма отношение към данъчното третиране на получените от лицата суми.
Както в ЗОДФЛ, така в ЗДЦФЛ, липсва правно основание специалното данъчно третиране на получените пенсии и/или суми от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване да се прилага и в случаите по чл. 243, ал. 2 от КСО. Разпоредбите начл. 29, ал. 6 от ЗОДФЛ (Отм., ДВ, бр. 95/2006 г., в сила от 01.01.2007г.) и чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗДДФЛ, не могат да се прилагат по аналог, когато физическо лице заяви своето желание да получава пенсия преди навършване на възрастта, необходима за придобиване на право па пенсия. Недопустимо е нормите на данъчното законодателство, уреждащи данъчни облекчения, каквото безспорно с освобождаването от облагане на определен вид доход, да бъдат тълкувани и прилагани разширително, в който смисъл е и съществуващата съдебна практика.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
/МАРИЯ МУРГИНА/

Подобни статии:
 

Реклама