Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 18:14
 • Телефони за контакт с общинската администрация по повод заплащане на местни данъци и такси

  Местните данъци и такси (сред които данък сгради, такса смет, данъците върху превозните средства, данъците при придобиване на имущества, данъците върху наследствата) се обслужват от общинската администрация. За повече подробности за заплащането на местни данъци и такси, свържете се с поделението на общинската администрация по местонахождението на недвижимия имот или по постоянния ви адрес /относно данъка върху превозните средства/. Виж контакти с общинските структури в София.

  Местните данъци и такси могат да се платят в брой в поделенията на съответната общинска администрация или по банков път. Когато плащате по банков път, в платежното нареждане задължително трябва да попълните код за вид плащане за конкретния вид данък или такса.

  Кодът за вид плащане за данъка върху недвижимите имоти е 442100, а за таксата за битови отпадъци 442400 . Кодът за вид плащане за данъка върху превозните средства е 442300.

  Можете да платите данък сгради и такса смет по интернет чрез ePay

  Патентен данък

  От 2008 г. патентният данък е местен данък. Това означава, че декларациите за облагане с патентен данък трябва да се подават в общината, където се намира обекта (а не в офисите на Националната агенция за приходите). Плащането на данъка отново става по банков път, но трябва да се внася по сметка 7311 за Местни данъци и такси на съответната община по новосъздадения за целта код за вид плащане - 441400.

  Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

  Въпреки, че режимът за облагане с патентен данък вече се регламентира със Закона за местни данъци и такси, няма съществени различия в разпоредбите.

  Кои лица заплащат патентен данък?

  Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 към ЗМДТ (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

  1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и

  2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.

  За доходите от извършваната патентна дейност лицата не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

  Къде се подава данъчната декларация за облагане с патентен данък?

  Данъчните декларации за облагане с патентен данък и за промяна в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка се подават в общината, на чиято територията се намира обектът, в който се извършва патентна дейност. Когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. Когато се подава от пълномощник на чуждестранно физическо лице, данъчната декларация се подава в общината по постоянния адрес на пълномощника. Извън тези случаи – в Столична община.

  Какъв е срокът за подаване на данъчната декларация за облагане с патентен данък?

  Срокът за подаване на данъчната декларация за облагане с патентен данък не е променен – 31 януари на текущата година, а след тази дата – непосредствено преди започване на дейността. Промените в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, се декларират в 7-дневен срок след настъпване на съответното обстоятелство.

  Какъв е срокът за внасяне на данъка?

  Няма промяна и в сроковете за внасяне. Данъкът се заплаща на четири равни вноски: до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври, за съответните тримесечия на годината.

  Има ли отстъпки?

  Остава и отстъпката от 5% за лицата, които до 31 януари подадат данъчната декларация за облагане с патентен данък и в същия срок внесат пълния размер на данъка, определен съгласно декларираните обстоятелства.

  Къде се внася патентният данък?

  Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът, или където е постоянният адрес на лицето – за дейности, които не се извършват от обект или от постоянно място.

  Задълженията за окончателен годишен (патентен) данък, възникнали до 31 декември 2007 г. включително, се внасят по досегашния ред - в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по постоянния адрес на физическото, включително на едноличния търговец.

  Какви са санкциите при неспазване на разпоредбите?

  Запазват се размерите на глобите: за неподадена или подадена след срока данъчна декларация – до 500 лв.; за неверни данни или обстоятелства, водещи до намаляване на данъка или до освобождаване от данък - до 1000 лв.

 • ....................................................................

  От началото на 2008 г. патентният данък се администрира от общините, а размерът му се определя от общинските съвети. Данъкът ще варира в законово определените граници за една и съща дейност, като може да бъде различен в различните населени места или зони на територията на една община

 

Реклама