Последно променен на Неделя, 01 Август 2010 11:52

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за вноските по сключен договор за оперативен лизинг за автомобил.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Сключен е договор за оперативен лизинг за автомобил „Suzuki Swift”.

Поставен е следният въпрос: Ще има ли право на приспадане на данъчен кредит за вноските по сключен договор за оперативен лизинг за автомобил.

В отговор на поставения от Вас въпрос, изразяваме принципно становище:
Данъчно задължено лице има право да приспадне данъка за стоките и услугите, които доставчикът – регистрирано по материалния закон лице, му е доставил или предстои да му достави, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от получателя по доставките, облагаеми доставки.

Ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани с текстовете на чл. 70, ал. 1 от материалния закон.
По смисъла на точка 4 на същата правна норма, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо, че са изпълнени условията на чл. 69 и чл. 74 от ЗДДС, когато, респективно е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил.
Това ограничение на правото на приспадане на данъчен кредит отпада в случаите на чл.70, ал. 2 от закона, а именно:
  - мотоциклетите и леките автомобили се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства.

 От запитването не става ясно за каква цел ще се използва лекият автомобил. В случай, че лекият автомобил не се използва за извършване на посочените по-горе дейности, т.е. не попада в хипотезата на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗДДС за вноските по оперативния лизинг не са налице условията за признаване правото на приспадане на данъчен кредит.

Подобни статии:
 

Реклама