Последно променен на Неделя, 01 Август 2010 11:56

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

На Наш Вх. № 20-19-128/ 15.09.2008г.

Относно: право на ДК за нощувка на командировани лица.
  
Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-Пловдив с вх. № 20-19-128/ 15.09.2008г. от „……” ЕООД е изложена следната фактическа обстановка:

Основната дейност на дружеството  е строителство на сгради и строителни съоръжения. Във връзка с дейността, фирмата командирова работници за извършване на СМР на строителен обект в гр.Благоевград, като за нощувките се представят фактури.
Поставен е въпрос относно правото на приспадане на данъчен кредит по фактурите за нощувка на командированите лица. Предвид така изложената фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба  по зададените от Вас въпроси,  изразявам следното становище:

В глава седма от ЗДДС е регламентирано възникването и упражняването на правото на приспадане на данъчен кредит. В чл.70, ал.1 от ЗДДС са установени ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит, които няма да намерят приложение в хипотезите, посочени в ал.2 и ал.3 на същата разпоредба.
В конкретният случай, разпоредбата на чл.70, ал.3, т.7 от ЗДДС, дава право на регистрираните лица  да упражнят правото на приспадане на данъчен кредит за транспорта и нощувките на командированите от тях лица.

Предвид гореизложеното, за Вас ще възникне право на приспадане на данъчен кредит за нощувката на командированите  лица, ако притежавате данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл.114 и чл.115 от ЗДДС, в който данъкът е посочен на отделен ред.


ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ” ПЛОВДИВ: Г.ТЪРНОВАЛИЙСКИ

 

Реклама