Приложение на разпоредбата на чл.70, ал.3, т.7 от зддс

Печат
Събота, 10 Октомври 2009 21:22
Последно променен на Неделя, 01 Август 2010 11:57

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” - ВАРНА
9000, гр. Варна, бул.Осми Приморски полк, №128, тел: 052/360 401, факс: 052/360 440  

СТАНОВИЩЕ от отдел “Данъчно - осигурителна практика” при Дирекция „ОУИ” -Варна

ОТНОСНО: Приложението на разпоредбата на чл.70, ал.3, т.7 от ЗДДС.


С писмо, заведено в регистъра на Дирекция “ОУИ” – Варна с вх. № 3286/ 24.08.2007г., ”Проджети” ЕООД поставя следните въпроси, във връзка с приложението на разпоредбите на ЗДДС:
Приложима ли е разпоредбата на чл.70, ал.3, т.7 от ЗДДС, при командироване на лица, наети по трудов договор, когато транспортът се осъществява с лек автомобил, собственост на командированото лице или собственост на фирмата? Разходите за транспорт се отчитат от командированото лице с попълнен пътен лист и фактура за бензин, издадена на фирмата и отговаряща на изискванията на чл.114 от ЗДДС.

Предвид изложените обстоятелства и с оглед разпоредбите на ЗДДС изразяваме следното становище:
В глава седма от ЗДДС е регламентирано възникването и упражняването на правото на приспадане на данъчен кредит. В чл.70 от ЗДДС са установени ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит, които няма да намерят приложение в хипотезите посочени в ал.2 и ал.3 на същата разпоредба.
В конкретният случай, разпоредбата на чл.70, ал.3, т.7 от ЗДДС, дава право на лицата, да упражнят правото на приспадане на данъчен кредит за транспорта и нощувките на командированите от тях лица. За да упражнят на това свое право, лицата следва да притежават данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл.114 и чл.115 от ЗДДС, в който данъкът да е посочен на отделен ред.
Едновременно с това тези разходи за командировки следва да са извършени и документирани в съответствие с изискванията на Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление №72 на МС, в която са определени условията за командироване в страната, размерите на командировъчните пари /пътни, дневни и квартирни/, редът за отчитането им, както и правата и задълженията на командироващите и командированите. Съгласно чл.13 от наредбата, когато в заповедта за командировка е посочено командированият да пътува с лично моторно превозно средство, се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на МПС, за най-икономичния режим на движение. В тези случаи в заповедта за командировка задължително се посочват данните за вида и марката на личното превозно средство, за разхода, вида и цената на горивото, за маршрута и разстоянията в километри по републиканската пътна мрежа, по които се установяват пътните пари.

Предвид гореизложеното за лицето ще възникне право на приспадане на данъчен кредит за транспорта на командированите от него лица, независимо дали същият е извършен със собствено МПС, или с такова собственост на командированото лице, ако притежава притежават данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл.114 и чл.115 от ЗДДС, в който данъкът да е посочен на отделен ред и разходите са документирани съобразно изискванията на посочената наредба.

Изготвили:
  1………………………
  /гл.ю.к. М.Алексиева/
  2……………………….
  /гл.инсп.по прих. В.Златева/

Началник отдел „ДОП”:……………
  /Д.Желязков/

ОМ: Приложима е разпоредбата на чл.70, ал.1, т.5 от ЗДДС и лицето няма право на приспадане на данъчен кредит., т.к. не е налице безвъзмездна доставка, необходима с оглед приложението на чл.70, ал.3, т.7, във вр. с ал.1, т.2 от ЗДДС.

Подобни статии: