Последно променен на Неделя, 01 Август 2010 11:57

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

32 от 20.01.2009
Чл.173 ЗДДС

Относно: приложение разпоредбите на чл.173 от ЗДДС.

  Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.В с вх. № , изразявам принципно становище съобразено с действащия Закон за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/.
  В писмото описвате, че в качеството си на самоосигуряващо се лице, в периода януари 2007 – декември 2008 год. сте сключили договори за предоставяне на услуги по следните проекти, финансирани по Програма ФАР:
- „Изработване на проект за кандидатстване по Европейския социален фонд” с водещ партньор - лице от Испания;
- „Укрепване на капацитета на антикорупционната комисия за противодействие на корупцията в публичната администрация и съдебната система” с водещ партньор - лице от Гърция;
- „Техническа помощ на Института по публична администрация и европейска интеграция в изготвянето на програми за обучение и обучение на представители на малцинствата и уязвимите групи” с водещ партньор - лице от Испания;
- „Укрепване капацитета на антикорупционната комисия за противодействие на корупцията в публичната администрация и съдебната система” с водещ партньор - лице от Гърция.
   С оглед изложените в писмото Ви факти, молите да потвърдим наличието на основания, доходът Ви от хонорари по изброените проекти да се счита за необлагаем по смисъла на ЗДДС.
 
На основание чл.173, ал.1 от ЗДДС за доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международен договор или споразумение, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред се прилага нулева ставка на данъка. Съгласно чл.13, т.3 от Рамково споразумение между Европейската общност и Република България за съдействие по Програма ФАР, ратифицирано със закон, приет от 37-то Народно събрание на 23 март 1995 г., договорите за доставки и услуги, предоставени от български фирми, които са финансирани по линия на безвъзмездната финансова помощ на ЕИО, няма да подлежат на облагане в страната на получателя с данък добавена стойност.

За прилагането на нулевата ставка доставчикът – основен изпълнител по договора с координиращия орган е длъжен писмено да поиска становище за основанието за освобождаване от ТД на НАП гр.София /чл.173, ал.2 от ЗДДС и чл.107, ал.2 от ППЗДДС/. Искането трябва за съдържа информацията и документите визирани в чл.107, ал.3 от ППЗДДС.

Следва да имате предвид, че нулева ставка на данъка по чл.173, ал.1 от ЗДДС се допуска само по отношение на доставки, извършени от основен изпълнител по договора по чл.107, ал.7 от ППЗДДС, който е регистрирано по ЗДДС лице.

Подобни статии:
 

Реклама