Последно променен на Неделя, 01 Август 2010 12:00

Относно: Запитване с Ваш изх. № 07-634/07.11.2007г., вх. № 24-33-338/ 23.11.2007г. по описа на ЦУ на НАП

Обект на облагане с ДДС е всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната:
- когато е извършено от регистрирано лице или лице за което е възникнало задължение за регистрация;
- на нови превозни средства;
- на акцизни стоки, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което не е регистрирано по ЗДДС.

Съгласно чл. 13 от ЗДДС, е налице вътреобщностно придобиване на стока, когато тя се изпраща или транспортира от територията на друга държава-членка до територията на България при следните хипотези:
- придобива се правото на собственост върху нея и доставчикът е данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава -членка;
- фактически се получава стоката в случаите по чл.6, ал. 2 ЗДДС и доставчикът е данъчно задължено лице, регистрирано за целите па ДДС в друга държава-членка ;
- придобива се ново превозно средство, независимо дали доставчикът е данъчно задължено лице за целите на ДДС в друга държава-членка;
- получават се стоки от данъчно задължено лице. които ще се използват за целите на неговата икономическа дейност и стоките са изпратени или транспортирани от или за сметка на същото лице от територията на друга държава-членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС и където стоките са произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени от него в рамките на неговата икономическа дейност.
В чл. 13, ал. 4. т. 1 - т. 10 ЗДДС са въведени ограничения по повод доставки, които не попадат в кръга на вътреобщностните придобивания.
В този смисъл следва да имате предвид обстоятелството, че ако са изпълнени условията на чл. 13 ЗДДС за българското дружество - получател по доставката ще с налице вътреобщностно придобиване.
 
В настоящия казус от представения превод на фактура е видно, че собственикът на продавания лек употребяван автомобил е физическо лице, макар да не е известно дали същият е регистрирано за целите на ДДС лице в съответната държава членка, откъдето стоката се изпраща или транспортира.

Доколкото не е налице изпълнение на едно от условията, при които е налице вътреобщностно придобиване, а именно - доставчикът да е регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка, то българското дружество няма да осъществи вътреобщностно придобиване по смисъла на чл. 13. ал. 1 З ДДС.

Ако доставчикът е регистрирано за целите на ДДС лице на територията на съответната държава членка, откъдето стоката се изпраща или транспортира, то вътреобщностно придобиване ще е налице. В този случай и предвид разпоредбата на чл. 84 ЗДДС данъкът при вътреобщностното придобиване ще е изискуем от българското дружество - придобиващ и предвид изискването на чл. 117, ал. 1 ЗДДС придобиващият следва да състави протокол за начисляване на дължимия данък. За получателя по доставката няма да възникне право на данъчен кредит на основание чл. 70, а!/* 2 ЗДДС.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
МАРИЯ МУРГИНА

Подобни статии:
 

Реклама