Издаване на фискални касови бележки и фактури от нерегистрирано по зддс данъчно задължено лице за извършени продажби на стоки чрез поръчка по електронен път

Печат
Събота, 10 Октомври 2009 21:11
Последно променен на Неделя, 01 Август 2010 12:02

РАЗЯСНЕНИЕ № 2434558 от 19.02.2008 г. относно издаване на фискални касови бележки и фактури от нерегистрирано по ЗДДС данъчно задължено лице за извършени продажби на стоки чрез поръчка по електронен път

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-34-558/28.06.2007 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:

Според изложеното в запитването дружеството извършва продажби на стоки чрез интернет магазин, като доставките се извършват на територията на страната чрез куриер. Плащането се извършва по банков път, чрез "Е-рау". пощенски запис или наложен платеж. При доставка с наложен платеж стоката се предава на куриер, който в определен срок превежда по банков път заплатената от клиента сума.

Поставяте въпросите при доставка с наложен платеж кога трябва да бъде издадена касова бележка и кога настъпва данъчното събитие.

При така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите по зададените от Вас въпроси изразявам следното становище:

Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки в търговски обект чрез издаване на касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят с длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.

В чл. 118, ал. 2 от ЗДДС е дадена легална дефиниция на фискалната касова бележка (фискалният бон), съгласно която "Фискалната касова бележка е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер. с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация.

Съгласно изложената фактическа обстановка извършваната от Вас дейност е съотносима с дадената в § 1, т. 1 от ДР на Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006г. (обн. ДВ. бр. 106 от 27.12.2006 г., изм.бр.7/2007 г., бр. 79/2007 г.) дефиниция за "разносна търговия", състояща се в продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка, при която доставката се извършва от нает от доставчика персонал.

По реда на чл. 25, ал. 2 от Наредба № Н-18 /2006 г. при разносна търговия, фискалната бележка се издава от фирмата при окомплектовката на заявката и се предава на купувача при заплащането на цената на стоките. Издаваните фактури следва да са придружени с фискален касов бон.

Предвид гореизложеното като доставчик на стоките сте задължен да издадете фискална касова бележка и да я предадете на разносвача, който от своя страна следва да я предаде на купувача при получаване на плащането.

Обръщам внимание, че съгласно разпоредба та на чл. 25. ал.1 от Наредба № Н-18/2006 г независимо от документирането с първичен счетоводен документ за всяка продажба задължително се издава фискална касова бележка за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането е по банков път.

Приложимата разпоредба относно възникване на данъчното събитие в описания от Вас случай е тази на чл. 25, ал. 3. т. 4 от ЗДДС. съгласно която датата на възникване на данъчното събитие при продажба на стоки чрез поръчка по пощата или по електронен път е датата, на която доставчикът получи плащането. По силата на чл. 113, ал. 4 от ЗДДС фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
/МАРИЯ МУРГИНА/

Подобни статии: