Последно променен на Неделя, 01 Август 2010 12:04

РАЗЯСНЕНИЕ № 2431260 от 31.12.2007 г. относно корекция на данъчен кредит по чл. 79 от ЗДДС

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-31-260/17.07.2007 г. и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от ЗНАП, Национална агенция за приходите Ви уведомява следното:

Според фактическата обстановка сте придобили товарен автомобил, за който е упражнено право на данъчен кредит в размер на 12000лв. Автомобила е амортизируем актив по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане и за него е изтекъл амортизируем срок 2 г. и 10 месеца. Имате намерение да продадете този автомобил, като продажна стойност върху която се дължи данък добавена стойност е 5000 лв.

В запитваното се поставя въпросът, при така изложените факти приложима ли е разпоредбата на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ЗДДС, свързана с корекция на ползван данъчен кредит. При положителен отговор, желаете да бъде коментиран размера на дължимият от Вас данък добавена стойност.

Съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 6 от ЗДДС регистрирано лице дължи данък добавена стойност за стоки и услуги, които имат характер на дълготрайни активи по см. на Закона за корпоративното подоходно облагане, когато са налице хипотезите на чл. 79, ал. 1 и ал. З съответно:

- изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, придобити или внесени от него стоки или услуги и в последствие ги използва за извършване на освободени доставки или за доставки и дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит или

- изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им.

Продажбата на актив не е сред хипотезите посочени в разпоредбите на чл. 79, ал. 1 и ал. З от ЗДДС поради което в конкретно описаният случай лицето няма задължение да прилага разпоредбата на чл. 79, ал. 6, т. 2 от закона.

Лицето следва да начисли данък добавена стойност при продажбата на автомобила, прилагайки разпоредбите на закона относно датата на възникване на данъчното събитие и определяне на данъчната основа на доставката, съгласно глава втора от ЗДДС.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/МАРИЯ МУРГИНА/

Подобни статии:
 

Реклама