Последно променен на Неделя, 01 Август 2010 12:08

РАЗЯСНЕНИЕ № 24-34-821 от 6.06.2008 г. относно право на приспадане на данъчен кредит при покупка на лек автомобил, както и за разходите, свързани с експлоатацията му

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Изх. № 24-34-821/07
Дата: 06.06.2008 год.

ЗДДС, чл. 70

Относно: право на приспадане на данъчен кредит при покупка на лек автомобил, както и за разходите свързани с експлоатацията му

Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-34-821/24.10.2007 г., Национална агенция за приходите Ви уведомява следното:
Съгласно изложената в писмото Ви фактическа обстановка: …………………… е специализирана за транспортни услуги в страна и чужбина фирма. Управителят на фирмата иска да закупи два леки автомобила (нови), които да използва за транспорт на персонала, голяма част от който живее в провинцията, командировки в страната, проверка и инструктаж на място на персонала във връзка с извършваните услуги със специализирана техника.

Във връзка с гореизложеното поставяте следните въпроси:
1. „Имаме ли право на приспадане на данъчен кредит при покупка на лек автомобил, както и на разходите, свързани с експлоатация на този автомобил?".
2. „Признава ли се данъчен кредит за извършения транспорт на командированите лица с лек автомобил?"

1. По отношение на първия въпрос.
Доставките, за които регистрирано по ЗДДС лице има право на приспадане на данъчен кредит са регламентирани с разпоредбите на чл. 69, ал.1 от закона. Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът - регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.

В същото време, в закона са предвидени определени ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит, изброени в чл.70 от закона.
Съгласно чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо, че са изпълнени условията на чл. 69 или чл. 74, когато е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил, както и когато стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на тези превозни средства. В ал. 2, т. 1 на чл. 70 от ЗДДС е посочено, че алинея 1, т. 4 и 5 не се прилагат, когато превозните средства по ал. 1, т. 4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба.

Нормата на чл. 70, ал. З от ЗДДС дава право на приспадане на данъчен кредит за доставка на стоки, независимо от ограничението на чл. 70, ал. 1, т. 2 от закона и съдържа конкретни случаи, за които това право е налице. Действието на разпоредбата на чл. 70, ал. З от ЗДДС обаче не дерогира прилагането на чл. 70, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗДДС, поради което при покупка на леки автомобили, както и за стоки или услуги, свързани с експлоатацията на тези автомобили не възниква право на приспадане на данъчен кредит.

2. По отношение на втория въпрос.
Съгласно чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС не е налице право на приспадане на данъчен кредит, когато стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето. По силата на чл. 70, ал. 3 от ЗДДС, ограничението, предвидено в ал. 1, т. 2 на цитираната разпоредба, не се прилага за:
- транспортното обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно от работодателя на работниците и служителите му, включително на тези по договори за управление, предоставяно безвъзмездно от работодателя за целите на икономическата му дейност /чл. 70, ал. З, т. 2/;
- транспорта и нощувките на командировани от лицето лица /чл. 70, ал. З, т. 7 от ЗДДС/.

Аналогично на изложеното по първият въпрос, разпоредбата на чл. 70, ал. З от ЗДДС обаче не дерогира приложението на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от същия закон, поради което и за доставки при транспорт на командировани лица с лек автомобил не възниква право на приспадане на данъчен кредит, по силата на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
МАРИЯ МУРГИНА

Подобни статии:
 

Реклама