Последно променен на Неделя, 01 Август 2010 12:10

РАЗЯСНЕНИЕ № 54001418 от 31.07.2007 г. относно възстановяване на платен данък върху добавената стойност за придобити стоки или услуги на територията на Общността от дипломатически представителства и членовете на техния персонал, установени на територията на страната ни

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

По повод на Ваше запитване постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. №.... 05.2007 г., с което поставяте въпроси свързани с възстановяване на платен данък върху добавената стойност за придобити стоки или услуги на територията на Общността от дипломатически представителства и членовете на техния персонал, установени на територията на страната ни, Ви уведомявам за следното:

На основание чл. 174, ал. 1 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ на дипломатически представителства и членовете на техния персонал се възстановява начисленият данък по доставки, по които същите са получатели. Редът и необходимите документи за възстановяване на този данък се определят е Наредба № Н-14 от 27 септември 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал съгласно чл. 174, ал. 2 от ЗДДС. Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Наредба № Н-14 от 27 септември 2006 г. дипломатическите представителства и членовете на техния персонал за закупените стоки и услуги на територията ни страната по цени с включен данък върху добавената стойност се възстановяват по реда, определен в същата.

За закупени стоки и услуги на територията на друга държава членка на Общността, за които в съответната държава е начислен данък върху добавената стойност не е предвиден ред и начин за възстановяването м от органите по приходите към Националната агенция за приходите.

Относно подпечатване на фактури за закупени стоки и услуги по цени с включен данък върху добавената стойност от територията на други държави членки, същото не е от компетентността на органа по приходите.

Относно удостоверяване на факта, че лицата титуляри по тези фактури са членове на дипломатическия персонал към съответно дипломатическо представителство са налице два възможни варианта. Първият е Министерство на външните работи. Дирекция "Държавен протокол" да предостави такова удостоверение относно потвърждаването на статута на тези лица - членове на дипломатическия персонал към съответното дипломатическо представителство. Другият вариант е косвено па база получена информация от същата дирекция към Министерство на външните работи, съответната Териториална дирекция на Националната агенция за приходите да удостовери горепосочения факт.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/МАРИЯ МУРГИНА/

Подобни статии:
 

Реклама