РАЗЯСНЕНИЕ № 201535 от 29.01.2008 г. относно покупка на стока от българска фирма - нерегистрирана по ДДС от доставчик, регистриран по ДДС в друга държава членка

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Във връзка с поставен въпрос във Ваше писмо, постъпило в Дирекция "ОУИ"-Пловдив с вх. № 20-15-35/ 21.01.2008 год. е изложена следната фактическа обстановка:

ЕТ "....." не е регистрирано по ЗДДС лице. Фирмата купува стока от производител в Германия, за което е издадена фактура от 03.12.2007 год. без ДДС. Стоката е транспортирана до България и е получена на 21.12.2007 год.

Поставени са въпроси за това, трябва ли да се плати ДДС и как.

Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос, изразявам следното становище:

Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗДДС, вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

Предвид разпоредбите на чл. 86, ал. 1 от закона, регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като:
1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред;
2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период;
3. посочи документа в дневника за продажбите за съответния данъчен период.

Предвид гореизложеното, данъка е изискуем от регистрирано по ЗДДС лице, а Вашата фирма не е такова лице.

Изключение от тази хипотеза е предвидено в чл. 91 от закона и ако закупената от Вас стока не попада в изброените в ал. 1 и ал. 2, за Вас като получател по тази доставка, не възникват задължения по този закон.

В допълнение, предвид осъществяването на вътреобщностни придобивания от Вашата фирма, следва да се съобразите с разпоредбите на чл. 99 от ЗДДС. на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е регистрирано на закона и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки. Тези разпоредби не се прилагат, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година не надвишава 20 000 лв. За лицата възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв. Вътреобщностното придобиване, с което се надхвърли посоченият праг, подлежи на облагане с данък по този закон. Стойността на ВОП е общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на придобиването на нови транспортни средства и на стоки, подлежащи на облагане с акциз, без данъка върху добавената стойност, дължим или платен в държавата членка, от която стоките са транспортирани или изпратени. Лице, което е регистрирано на основание на този член и за което възникнат основания за задължителна регистрация или за регистрация по избор, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

Във връзка с поставянето на въпроси, следва да имате предвид следното: В Дирекция "ОУИ" се дават отговори на въпроси, поставени устно в приемното време от лица, външни за приходната администрация, във вид на консултации. Такъв прием е насрочен всеки четвъртък от 14.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на дирекцията.

Директор на ДИРЕКЦИЯ "ОУИ" ПЛОВДИВ:..............................
/ТЪРНОВАЛИЙСКИ/

 

Реклама