Последно променен на Неделя, 01 Август 2010 12:13

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

1_27/20.03.2008
ЗКПО , Чл.43, ал.1, т.1, ал.2

Относно: прилагането на чл.43, ал.3 т.1 от ЗКПО за 2007 г

Уважаема госпожо,

Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх.№ г. в дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, относно прилагането на чл.43, ал.3 т.1 от ЗКПО, изразяваме следното становище.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
За обезпечаване на банков кредит юридическо лице е предоставило обезпечение, както собствено имушество, така и имуществото на единия от съдружниците. Имуществото на фирмата представлява 75 % от обезпечението, а имуществото на съдружника останалите 25 %.

Въпросът е:
Целият размер на лихвите ли ще подлежи на регулация или съответстващата част на обезпечението от свързано лице, както е в случая 25%.

Отговор:
В ЗКПО съгласно чл.43, ал.1 т.1 е запазен режимът за необлагане на разходите за лихви по договори по финансов лизинг и банков кредит, освен когато страните по сделката са свързани лица. Нов момент при регулиране на лихвените плащания е постановката, че когато сделките са между несвързани лица, но лизингът, съответно кредитът, са гарантирани или обезпечени от или са отпуснати по нареждане на свързано на получателя лице, тези лихвени плащания за данъчни цели се регулират по реда на чл.43 от ЗКПО.
В тази връзка на основание чл.43, ал.3 т.1 от ЗКПО, разходите за лихви подлежат на данъчна регулация в дружеството получател на кредита, защото кредита е гарантиран с имущество на свързано /съдружник/ лице.
В ЗКПО липсва специално правило за случаите, когато гаранцията или обезпечението покриват само част от стойността на договора за банков кредит, поради което и в този случай следва да се приложи общото правило.
Разходите за лихви включват всички финансови (лихвени) разходи, отчетени по финансиране с привлечен капитал.
Непризнатите разходи за лихви се признават за данъчни цели през следващите 5 години до изчерпването им в размер, определен за текущата година по формулата посочена в чл.43, ал.2 от ЗКПО.
Регулация на слабата капитализация не се извършва в случай, че привлеченият капитал е по-малък или равен на трикратния размер на собствения капитал. Привлеченият капитал се установява като от пасивите на баланса на предприятието се приспадат само финансиранията.

ДИРЕКТОР „ОУИ”

Подобни статии:
 

Реклама