Писмо № 24-28-432 от 25.08.2005 г. относно прилагането на чл. 24, ал. 2 от Закона за облагане доходите на физическите лица във връзка с продажба на дялове в капитала на ООД от физическо лице, придобити чрез апортна вноска

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ГЛАВНА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ

чл. 10,

чл. 24 ЗОДФЛ,

чл. 72 ТЗ

Въпросът, поставен в запитването, е формулиран изключително общо, като не е изложена изчерпателно конкретната фактическа ситуация. Посочено е само, че се касае за продажба на дялове в капитала на ООД от физическо лице, придобити чрез апортна вноска. Предвид на това, се изразява принципно становище относно прилагането на чл. 24, ал. 2 от Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ):

Съгласно чл. 10, т. 8 от ЗОДФЛ подлежат на облагане доходите, произхождащи от продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества. На основание чл. 24, ал. 2 от същия закон данъчната основа се определя като разлика между продажната цена и цената на придобиване, актуализирана с общия индекс на потребителските цени, обявени от Националния статистически институт. В тази връзка следва да се уточни, че законодателят не е предвидил специален ред за формиране на данъчната оценка, когато дяловете в търговското дружество са придобити в резултат на направена от съдружника непарична вноска (апорт).

Според чл. 72, ал. 2 на Търговския закон непаричната вноска в дружество с ограничена отговорност се оценява от 3 независими вещи лица, назначени от съда, пред който ще се извърши регистрацията на дружеството, по искане на вносителя.

Заключението на вещите лица трябва да съдържа пълно описание на непаричната вноска, метода на оценка, получената оценка и нейното съответствие на размера на дела от капитала. В този смисъл може да се приеме (освен ако не са налице други факти и обстоятелства, имащи отношение към данъчното облагане), че тази оценка отразява както състоянието на вещта, предмет на апорта, така и разходите по придобиването й, т. е. цената на придобиване. Предвид изложените аргументи, в общия случай, когато дяловете в търговско дружество са придобити от физическо лице чрез апортна вноска, данъчната основа по чл. 24, ал. 2 от ЗОДФЛ следва да се определи като разлика между продажната цена и стойността на придобитите дялове (номиналната стойност), актуализирана с общия индекс на потребителските цени, обявен от НСИ.

ГЛАВЕН ДАНЪЧЕН ДИРЕКТОР: (п) Н. Попов

 

Реклама