Вх.№ 202138 от 29.01.2008 РО СТ.ЗАГОРА

Отг. ОУИ Пловдив

Относно: Данъчно облагане на дейност проектиране в областта на строителството като свободно практикуващо лице

В отговор на направеното от вас запитване до ТД на НАП Стара Загора, препратено ни по компетентност и входирано с № 20-21-38 от 29.01.2008г. при Дирекция „ОУИ” Пловдив Ви уведомяваме за следното:

Описана фактическа обстановка:

Професията ви е проектиране в областта на строителството, която упражнявате като свободно практикуващ.
Задавате въпрос относно определяне на авансовия данък съгласно чл.43 ал.1 т.2 от ЗДДФЛ като визирате, че в документа по образец Сметка за изплатени суми р.4 и р.5 за осигурителен доход, върху който се дължат задължителни здравни и осигурителни вноски не се попълва от лицата които са самоосигуряващи се.

Становището ни:

От 01.01.2008г., поради отпадане на необлагаемия годишен минимум, всеки придобит доход от стопанска дейност по чл.29 на ЗДДФЛ т.е. от упражняване на свободни професии, граждански договори и други, подлежи веднага на авансово облагане. Данъкът се дължи върху разликата между облагаемия доход, т.е. придобитият доход, намален с нормативно признатите разходи, и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка, а ако лицето не е самоосигуряващо се – между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.

Размерът на дължимия данък се определя, като посочената разлика се умножи по данъчната ставка 10 на сто. Авансовият данък, както и досега се внася от :
-предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи от стопанска дейност
-придобилите доходите лица – в останалите случаи.

Съгласно чл.45 ал.4 от ЗДДФЛ , когато лице на свободна практика получи доход от предприятие или друго самоосигуряващо се лице, същите като платци на дохода са задължени да издадат Сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които да предоставят на лицето получател на дохода. С други думи платец на дохода е друг самоосигуряващ се субект, който не може да определя осигурителен доход върху който Вие да се самоосигурявате, поради което редове 4 и 5 не се попълват когато получателя е самоосигуряващо се лице, какъвто сте Вие. 

Годишната данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност – в случая свободна професия се определя, като облагаемия доход по чл.29 / придобития доход намален с нормативни разходи 25 на сто/, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които самоосигуряващото се   е задължено да прави за данъчната година за своя сметка, а ако лицето не е самоосигуряващо се – с удържаните задължителни осигурителни вноски, които са за негова сметка, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице. /чл.30 от ЗДДФЛ/.


ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ”ПЛОВДИВ
/Г.ТЪРНОВАЛИЙСКИ/

 

Реклама