Последно променен на Неделя, 08 Август 2010 18:54

Относно: документално оформяне на разходи за управление на юридическо лице;

Във връзка с поставените от Вас въпроси изразяваме следното принципно становище :

След като в съдебното решение за учредяване на дружеството е посочено, че „……” ООД се управлява от друго юридическо лице следва да имате предвид, че отношенията между управляваното и управляващото дружество са с гражданскооблигационен характер.
Разходите за управление, като стопанска операция между две юридически лица, следва да се документират по реда предвиден в Закона за счетоводството и Закона за корпоративното подоходна облагане.
Съгласно чл.10 ал.1 от ЗКПО счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция. Ал.4 на чл.10 от ЗКПО сочи, че данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане. Липсата на фискална касова бележка от фискално устройство, когато е налице задължение за издаването й, е основание за непризнаване на счетоводен разход за данъчни цели.

Относно действията, по възлагане на управлението, с договор за управление на конкретно физическо лице, са изцяло в компетенциите на управляващото дружество.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ” ПЛОВДИВ: Г.ТЪРНОВАЛИЙСКИ
Източник: НАП

Подобни статии:
 

Реклама