Последно променен на Неделя, 01 Август 2010 12:18

ОТНОСНО РАЗХОДИ ЗА УПРАВИТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО И СЕМЕЙСТВОТО МУ ПО ЗКПО

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-771/ 26.09.2007 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: 1. По силата на устно споразумение между едноличния собственик (белгийска логистична компания) на дружеството и управителя му (местно лице съгласно ЗДДФЛ), разходите за здравни застраховки на управителя и неговото семейство са за сметка на дружеството. Застрахователят - белгийска фирма издава фактури на българското ЕООД. Застрахователните премии за 2006 г. са фактурирани през 2007 г. 2. Дружеството е поело разхода по изготвянето на личната данъчна декларация за 2006 г. на управителя. Доставчикът на услугата е издал фактура за извършената доставка на дружеството.

В тази връзка са поставени въпроси: какво е данъчното третиране на тези разходи и следва ли да се преобразува финансовия резултат с тях; управителят има ли задължения, произтичащи от извършването им в негова полза и какви са те?

Разходите за здравни застраховки по т. 1. не отговарят на критериите за социални разходи, предоставени в натура по смисъла на § 1, т.34 от ДР на ЗКПО и не са обект на облагане с данък върху разходите.

За данъчни цели разходите и по т. 1. и т.2. от запитването са разходи, несвързани с дейността на дружеството, удовлетворяващи лични потребности на управителя, които не са с характер на социални и/или представителни разходи. Съгласно отменения ЗКПО (чл.23, ал.2, т.З) с разходите, несвързани с дейността се увеличава финансовия резултат. Действащият от 01.01.2007 г. ЗКПО ги третира като данъчна постоянна разлика - чл.26, т. 1., непризнати разходи за данъчни цели.

В случай, че тези разходи са част от възнаграждението на управителя по силата на договор за управление и контрол (допълнителни непарични придобивки, които подлежат на облагане по реда и при условията па ЗДДФЛ), ще се третират, като разходи за възнаграждения на наетите от дружеството лица, които са признати за данъчни цели по ЗКПО.

Съгласно разпоредбата на чл.29, т.5 от ЗДДФЛ (действала през 2007 г.) облагаемият доход от управление и контрол се определя, като придобития доход се намалява с разходи за дейността в размер на 10 на сто. В облагаемия доход следва да се включат и всички допълнителни непарични придобивки, получени но силата на договора за управление и контрол. Годишното облагане на доходите от управление и контрол, придобити през 2007 г., е с данък върху общата годишна данъчна основа с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
/МАРИЯ МУРГИНА/
Източник: НАП

Подобни статии:
 

Реклама