Последно променен на Понеделник, 14 Септември 2009 23:17

Относно: Писмено запитване - вх. № 26-С-45/ 11.05.2007 г., по описа на НАП-ЦУ, свързано с прилагането на чл. 92, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.01.2007 г. и чл. 29, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 01.01.2007 г.

По повод на поставените въпроси с постъпило в ЦУ на НАП писмено запитване изразявам следното становище:

По първи въпрос:
Облагаем оборот, по смисъл на чл. 96, ал. 2 от ЗДДС, е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1.облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2.доставки на финансови услуги по чл. 46;
3.доставки на застрахователни услуги по чл. 47.

Видно от информацията, изложена в запитването, българско физическо лице е доставчик на „консултантски услуги", като получател по доставката е „юридическо лице със седалище в Кипър".
В този смисъл, тъй като се касае за доставка на услуга по чл. 23, ал. З, т. 2, б. „в" (услуги, извършвани от консултанти, инженери, счетоводители, юристи и други подобни услуги), които не са облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка, то данъчните основи от тези доставки не формират облагаем оборот, въз основа на който да следва задължението за регистрация по ЗДДС, на основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС.

Следва да се има предвид, че за документирането на тези доставка, физическото лице (включително и като не регистрирано по ЗДДС лице), на основание чл. 112. ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 113, ал. 1 следва за издаде фактура.
Данъчното третиране на тези услуги води до изискуемост на данъка от получателя на услугата кипърско дружество, независимо от това, дали дружество е регистрирано за целите на ДДС лице или не. Реда и условията, свързани с начисляването на ДДС от получателя по доставката са регламентирани в националното законодателство на Република Кипър, касаещо облагането с ДДС,

По втори въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл. 6 от ЗДДФЛ, местните физически лица са носители на задължението за данъци на придобити доходи от източници в Република Бьлгария и в чужбина, като реда на данъчното облагане е в зависимост от вида на конкретния доход. Предвид описаното в писмото Ви, при условие, че физическото лице, което осъществява консултантските услуги е местно лице на България и е в извънтрудови правоотношения с чуждестранното юридическо лице, то облагаемият му доход от тази дейност ще се формира по реда на чл. 29, т. 4 от ЗДДФЛ като придобитият доход се намали с разходи за дейността в размер на 35 на сто.

Придобитите през годината доходи по извънтрудови правоотношения ще подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДЦФЛ и на съвкупно облагане с доходите от трудово правоотношение (предвид описаното в писмото) с данък върху общата годишна данъчна основа. На основание чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ годишната данъчна декларация се подава в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.
На основание чл. 75 от ЗДДФЛ когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор. Между Република България и Република Кипър съществува Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (СИДДО).
При реализиран от българско местно физическо лице доход от консултантски услуги с източник в Кипър, е възможно кипърските данъчни власти да предявят претенции за облагане с данък при източника на дохода, реализиран там, ако този доход попада в обхвата на определението за технически услуги по кипърското законодателство. В този случай, след представяне на удостоверение за местно лице от българските органи по приходите, българското местно физическо лице може да претендира за намаляване на данъчната ставка на данъка при източника в Кипър до 10% от брутната сума на дохода, на основание чл. 12, ал. 2 и 3 от СИДДО с Кипър. Такова удостоверение може да бъде издадено в ЦУ на НАП.
За така платения съгласно СИДДО данък при източника в Кипър, България ще признае, на основание чл. 24, ал. 1 от СИДДО, правото на българското местно физическо лице на ограничен данъчен кредит за данъка, платен в Кипър съгласно СИДДО.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
МАРИЯ МУРГИНА
Източник: НАП

 

Реклама