Последно променен на Понеделник, 02 Август 2010 14:20

ОТНОСНО ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ УЧРЕДЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ СРЕЩУ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДИ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 11, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗДДФЛ

В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (вх. № 94-А-84/09.04.2008 г.), Ви уведомявам следното:
Видно от изложеното в запитването, както и от приложенията към него, в качеството си на собственик на урегулиран поземлен имот, придобит чрез дарение, през 2007 г. сте учредила право на строеж срещу задължение за изграждане на сгради. Съгласно нотариалния акт приемателят се задължава да построи сградите за срок от 24 месеца, считано от датата на получаване на строителната линия, но не по-късно от 30.06.2009 г. В тази връзка в запитването е указано, че до настоящия момент сградите не са построени и че не са извършвани последващи продажби на части от запазеното Ви право на строеж.
Тъй като в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) не е предвидено друго, относно придобиването на доходите от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, са приложими общите правила на закона. В случаите на непаричен доход доходът се смята за придобит на датата на получаването на престацията (чл. 11, ал. 1, т. З от ЗДДФЛ). Следователно, по смисъла на данъчния закон до настоящия момент Вие не сте придобила доходи от учредяването на право на строеж срещу задължението за изграждане на сгради и съответно - не е налице основание за декларирането им в годишната данъчна декларация.
По повод поставения въпрос е необходимо уточнението, че данъчното третиране на доходите Ви от въпросната сделка ще е в зависимост от правилата на ЗДДФЛ, които ще са в сила за данъчната година, през която тези доходи ще се смятат за придобити.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
МАРИЯ МУРГИНА
Източник: НАП

Подобни статии:
 

Реклама