І. Наименование на административната услуга
Искане за възстановяване на ДДС от лица неустановени в ЕС 

II. Правно основание
Наредба № Н-10 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на общността

ІІI. Характеристика

-Цел: определяне на реда и необходимите документи за възстановяване на правомерно начисления данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността и са установени в трети страни, които възстановяват данък върху добавената стойност или подобен данък на български лица, за закупените от тях стоки, получените услуги и осъществен внос на територията на страна.

- Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга.

МВнР- Министерството на външните работи;
ТД на НАП – териториална дирекция на Националната агенция по приходи;
ЗНАП – Закон за националната агенция за приходи;
ДДС – Данък върху добавената стойност
ЕС – Европейски съюз

ІV. Процедура по извършване на административната услуга

Компетентни органи:
-  Компетентна да приеме  искането е ТД на НАП „София”

Заявител/молител/задължено лице: упълномощен от лицето агент, който действа от името и за сметка на лицето
Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт;

Необходими документи: искане за възстановяване на данък върху добавената стойност по образец и задължителни приложения, определени с наредбата.

Срокът за подаване на искането - най-късно до 30 юни на годината, следваща календарната година, през която е възникнало правото на възстановяване на данъка.

Вътрешен ход на процедурата:
Искането за възстановяване на данък върху добавената стойност се подава от агента на лицето
Приемащият служител регистрира искането и издава входящ номер/дата и проверява за наличие на необходимите документи. При постъпване на искането,  се извършва проверка за наличието на банкова сметка, по която да бъде възстановена сумата, а също и за правото на лицето да подава такова.
След като е възстановил данъка върху добавената стойност, компетентният орган по приходите прави негодни за повторна употреба за целите наредбата представените документи чрез щамповане върху тях на текста "ДДС изплатен" и ги връща на агента на лицето в едномесечен срок от датата на възстановяване на данъка по сметка на лицето.
Данъкът върху добавената стойност се възстановява от компетентния орган по приходите в български левове, по банкова сметка, посочена в искането за възстановяване на данъка, в срок до 6 месеца от постъпването на искането за възстановяване, като разходите по превода на възстановения данък са за сметка на лицето.
Неправомерно възстановен данък подлежи на връщане от лицето или от неговия агент със законната лихва. При неизпълнение на това задължение от страна на лицето или неговия агент компетентният орган по приходите има право да:
1. удържи сумата на неправомерно възстановения данък при последващи молби за възстановяване на данък върху добавената стойност;
2. откаже да възстановява на същото това лице данък върху добавената стойност за период от две години, считано от датата на подаване на искането за възстановяване, за което е налице неправомерно възстановен данък.

- Такси: Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такса
- Резултат от процедурата:
Иницииране на производство по възстановяване на данъка.

V. Образци и формуляри
Искане за възстановяване на ДДС от лица неустановени в ЕС. 

 

Реклама