І. Наименование на административната услуга
Приемане на Регистрационен формуляр

II. Правно основание

Наредба № Н-4 от 21 декември 2007 г. за прилагане на системата Интрастат - В сила от 01.01.2008 г. Издадена от Министерство на финансите, Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г.

ІІI. Характеристика

- Цел: събиране данни за стокооборота до първия референтен период на оператори, което не са били задължени по система Интрастат, но които са надвишили праговете за деклариране или желаят доброволно да подават ИД. С регистразционния формуляр се избягват и случайните(по погрешка)  регистрации

- Предмет: Предоставяне информация на НАП за стокооборота до първия референтен по потока, за който се подава декларация от оператора.

- Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга.
ЗНАП – Закон за Националната агенция по приходите;
ЦУ на НАП – централно управление на националната агенция по приходи;
ТД на НАП – териториална дирекция на националната агенция по приходи;
ИД – Интрастат декларация
ЗСВОТС – Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
ИО - Интрастат оператор
УЕП – универсален електронен подпис.
ЗЛ – задължено лице

ІV. Процедура по извършване на административната услуга
- Компетентни органи:  ТД на НАП, в която интрастат-операторът е регистриран по ЗДДС, за оператори, подаващи в ТД на НАП, а за оператори, подаващи по електронен път с УЕП - ЦУ на НАП.

-  Задължено лице: Операторите, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които осъществяват вътрешно-общностна търговия със стоки в годишни обеми, изразени в стойност, над праговете за деклариране по чл. 18, ал.1, поотделно за всеки търговски поток - изпращания или пристигания, които не са били ЗЛ (регистрирани по система Интрастат) до момента на подаване на първа ИД.

- Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт:

- Необходими документи: Месечна Интрастат декларация за пристигания; Месечна Интрастат декларация за изпращания; Регистрационен формуляр.
- Срок: Заедно с подаване на първа ИД.
- Вътрешен ход на процедурата:
При приемане на Интрастат декларации за пристигания и Интрастат декларации за изпращания за първи път от нерегестриран до момента ИО.
Регистрационния формуляр се подава лично или от упълномощено лице, на хартиен носител заедно с първа ИД. Когато ЗЛ подава по електронен път с УЕП, по време на подаването на първа ИД, като етап от приемането и се явява регистрационна форма, темплейт на Регистрационен формуляр.
- Такси: Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такси за издаване и заверка на документи и удостоверения.

- Резултат от процедурата: събиране данни за стокооборота до първия референтен период на оператори, което не са били задължени по система Интрастат, но които са надвишили праговете за деклариране или желаят доброволно да подават ИД.

V. Образци и формуляри
Регистрационен формуляр - (.Word document) и етап(електронна форма за попълване) от процеса на електронно подаване на първа ИД от нерегистриран оператор.

 

Реклама