І. Наименование на административната услуга
Издаване на удостоверение за платен окончателен данък от чуждестранно физическо лице за доходи от източник в страната по чл. 37 и чл. 38 от ЗДДФЛ

II. Правно основание
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс -  чл.58 от ЗДДФЛ
Органът по приходите издава удостоверението по молба на чуждестранното физическо лице в срок от 7 дни от постъпване на молбата. Когато молбата е подадена в ТД, различна от компетентната, срокът е 14-дневен.

ІІI. Характеристика
Описват се целта и предмета на предоставяната административна услуга.
- Цел:  представяне пред чуждестранна данъчна администрация;
- Предмет: удостоверяване на размера на реализирания доход от чуждестранно физическо лице, подлежащ на облагане с окончателен данък по чл. 37 и чл. 38 от ЗДДФЛ и размера на платения окончателен данък;
- Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга.
ЦУ на НАП – Централно управление на Националната агенция за приходите;
ТД на НАП – Териториална дирекция на Националната агенция за приходите;
ДОПК – Данъчно осигурителен процесуален кодекс;
ЗНАП – Закон за Националната агенция за приходите;
ЗЛ - задължено лице;
ФЛ - физическо лице;
ЮЛ - юридическо лице.

ІV. Процедура по извършване на административната услуга

- Компетентни органи: компетентна за издаване на документа е териториалната дирекция:
по мястото на регистрация на платеца на дохода;
когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, данъкът по чл. 43, 44 и 46 от ЗДДФЛ, компетентна е ТД:
*по постоянен адрес на пълномощника, когато чуждестранното лице е получило доходи чрез пълномощник с постоянен адрес в страната;
*София – град, когато не може да се установи мястото за внасяне на данъка

- Заявител/молител/задължено лице: чуждестранни физически лица.

- Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт;

- Необходими документи: искане за издаване на документи;

- Вътрешен ход на процедурата:
- искането се адресира до компетентната ТД на НАП;
Срокът за издаване на удостоверение на чуждестранно лице е 7 дни от постъпване на молбата. Когато молбата е подадена в ТД, различна от компетентната, срокът е 14-дневен. 
В зависимост от вида на дохода, за който се издава удостоверение, органът по приходите извършва проверка на данните, посочени в молбата.
При посочени неверни данни в молбата на чуждестранното лице органът по приходите подготвя мотивиран писмен отказ за издаване на удостоверение.
Два екземпляра от удостоверението, съответно екземпляр от отказа за издаване на удостоверение, се предоставят на чуждестранното лице. Удостоверението се получава в ТД, където е подадено искането за издаване на удостоверение.

- Такси: Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такси за издаване и заверка на документи и удостоверения.

- Резултат от процедурата:
- удостоверява факти и обстоятелства налични в информационната система на НАП.
- издаването на този документ е от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения;

V. Образци и формуляри
Искане за издаване на документи;
Удостоверение за платен окончателен данък от чуждестранно физическо лице за доходи от източник в страната по чл. 37 и чл. 38 от ЗДДФЛ.

 

Реклама