І. Наименование на административната услуга
Издаване на удостоверение за местно юридическо  лице (или приравнено на юридическо за данъчни цели лице) на Република България по смисъла на СИДДО

II. Правно основание
Съответната СИДДО, по която Република България е страна
Органът по приходите издава удостоверението по молба на местното юридическо лице в срок от 7 дни от постъпване на молбата. Когато молбата е подадена в ТД, различна от компетентната, срокът е 14-дневен.

ІІI. Характеристика
Описват се целта и предмета на предоставяната административна услуга.
- Цел: представяне пред чуждестранна данъчна администрация, чуждестранни физически и юридически лица, чуждестранни учреждения, институции и др.;
- Предмет: удостоверяване на качеството „местно лице” на България по смисъла на съответната СИДДО на българско юридическо  лице (или приравнено на юридическо за данъчни цели лице);
- Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга.
ЦУ на НАП – Централно управление на Националната агенция за приходите;
ТД на НАП – Териториална дирекция на Националната агенция за приходите;
ДОПК – Данъчно осигурителен процесуален кодекс;
ЗНАП – Закон за Националната агенция за приходите;
ЗЛ - задължено лице;
ФЛ - физическо лице;
ЮЛ - юридическо лице.

ІV. Процедура по извършване на административната услуга

- Компетентни органи: компетентна за издаване на документа е Дирекция „СИДДО” на ЦУ на НАП:

- Заявител/молител/задължено лице: местно юридическо  лице (или приравнено на юридическо за данъчни цели лице).

- Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт;

- Необходими документи:
1.Молба за издаване на удостоверение за местно юридическо лице;
2.Фотокопие от съдебно решение за регистрация на дружеството.
3.Удостоверение за актуално състояние, издадено през последните 6 месеца.
4.Удостоверение за регистрация /ОКд-111/, издадено от съответната териториална дирекция на НАП.
5.Актуално Удостоверение за регистрация от Агенцията по вписванията (в тези случаи документите по т. 3 и 4 не следва да се подават, освен ако удостоверението за местно лице не се изисква за минали данъчни години)
6.Формуляр на удостоверение за местно лице на чуждестранната данъчна администрация /оригинал и копие/ – ако такъв е наличен.

- Вътрешен ход на процедурата:
- молбата се адресира до Дирекция „СИДДО”на ЦУ на НАП;
Срокът за издаване на удостоверението за местно лице е 7 дни от постъпване на молбата.
Органът по приходите извършва проверка на данните и приложените към молбата документи.
Екземпляр от удостоверението се предоставя на местното лице. Удостоверението се получава в ЦУ на НАП или се изпраща по пощата на посочен от лицето адрес.

- Такси: Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такси за издаване и заверка на документи и удостоверения.

- Резултат от процедурата:
- издаването на този документ е от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения в контекста на прилагане на СИДДО, по които Р България е страна.;

V. Образци и формуляри
Молба за издаване на документи;
Удостоверение за местно физическо лице на Република България по смисъла на СИДДО.

 

Реклама