І. Наименование на административната услуга
Издаване на удостоверение за местно физическо лице на Република България по смисъла на СИДДО

II. Правно основание
Съответната СИДДО, по която Република България е страна
Органът по приходите издава удостоверението по молба на местното физическо или юридическо лице в срок от 7 дни от постъпване на молбата. Когато молбата е подадена в ТД, различна от компетентната, срокът е 14-дневен.

ІІI. Характеристика
Описват се целта и предмета на предоставяната административна услуга.
- Цел: представяне пред чуждестранна данъчна администрация, чуждестранни физически и юридически лица, чуждестранни учреждения, институции и др.;
- Предмет: удостоверяване на качеството „местно лице” на България по смисъла на съответната СИДДО на български физически лица;
- Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга.
ЦУ на НАП – Централно управление на Националната агенция за приходите;
ТД на НАП – Териториална дирекция на Националната агенция за приходите;
ДОПК – Данъчно осигурителен процесуален кодекс;
ЗНАП – Закон за Националната агенция за приходите;
ЗЛ - задължено лице;
ФЛ - физическо лице;
ЮЛ - юридическо лице.

ІV. Процедура по извършване на административната услуга

- Компетентни органи: компетентна за издаване на документа е Дирекция „СИДДО” на ЦУ на НАП:

- Заявител/молител/задължено лице: местни физически лица.

- Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт;

- Необходими документи:
1.Молба за издаване на удостоверение за местно физическо лице;
2.Фотокопие от лична карта – лице и гръб.
3.Декларация за постоянно местоживеене в България и за  периоди на престой в чужбина през съответната година.
4.Формуляр на удостоверение за местно лице на чуждестранната данъчна администрация /оригинал и копие/ – ако такъв е наличен.

- Вътрешен ход на процедурата:
- молбата се адресира до Дирекция „СИДДО”на ЦУ на НАП;
Срокът за издаване на удостоверението за местно лице е 7 дни от постъпване на молбата.
Органът по приходите извършва проверка на данните и приложените към молбата документи.
Екземпляр от удостоверението се предоставя на местното лице. Удостоверението се получава в ЦУ на НАП или се изпраща по пощата на посочен от лицето адрес.

- Такси: Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такси за издаване и заверка на документи и удостоверения.

- Резултат от процедурата:
- издаването на този документ е от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения в контекста на прилагане на СИДДО, по които Р България е страна.;

V. Образци и формуляри
Молба за издаване на документи;
Удостоверение за местно физическо лице на Република България по смисъла на СИДДО.

 

Реклама