Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 18:11

І. Наименование на административната услуга
Издаване на удостоверение за освобождаване от данък при източника

II. Правно основание
Чл. 143у, ал. 1 от ДОПК
Органът по приходите издава удостоверението по молба на местното физическо лице в срок от 2 месеца от подаване на молбата. Удостоверението е валидно за съответната календарна година.

ІІI. Характеристика
Описват се целта и предмета на предоставяната административна услуга.

Цел: представяне пред агент-платец на доходи от спестявания в Австрия, Белгия или Люксембург. Целта е да не се удържа данък при източника в съответната държава.
Предмет: удостоверяване пред съответния агент-платец на факта че съответното физическо за целите на  Директива 2003/48/ЕО e българско местно лице за данъчни цели и подлежи на данъчно облагане за световния си доход в Република България.
- Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга.
ЦУ на НАП – Централно управление на Националната агенция за приходите;
ТД на НАП – Териториална дирекция на Националната агенция за приходите;
ДОПК – Данъчно осигурителен процесуален кодекс;
ЗНАП – Закон за Националната агенция за приходите;
ЗЛ - задължено лице;
ФЛ - физическо лице;
ЮЛ - юридическо лице.

ІV. Процедура по извършване на административната услуга

- Компетентни органи: компетентна за издаване на документа е Дирекция „СИДДО” на ЦУ на НАП:

- Заявител/молител/задължено лице: местни физически лица

- Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт;

Необходими документи:
1.Искане за издаване на удостоверение ;
2.Фотокопие от лична карта – лице и гръб ;

3.Декларация за постоянно местоживеене в България и за периоди на престой в чужбина през съответната година.

- Вътрешен ход на процедурата:

Искането се адресира до Дирекция „СИДДО”на ЦУ на НАП.
Срокът за издаване на удостоверението за местно лице е 2 месеца от постъпване на молбата.
Органът по приходите извършва проверка на данните и приложените към молбата документи.
Екземпляр от удостоверението се предоставя на местното лице. Удостоверението се получава в ЦУ на НАП или се изпраща по пощата на посочен от лицето адрес.

- Такси: Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такси за издаване и заверка на документи и удостоверения.

- Резултат от процедурата:
- издаването на този документ е от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения;

V. Образци и формуляри
Искане за издаване на удостоверение ;
Удостоверение по чл. 143у, ал. 1 от ДОПК за освобождаване от данък при източника

 

Реклама