Удостоверение за третиране на неперсонифицирано дружество като подлежащо на облагане с корпоративен данък

Печат
Вторник, 01 Септември 2009 22:21
Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 18:08

І. Наименование на административната услуга
Удостоверение за третиране на неперсонифицирано дружество като подлежащо на облагане с корпоративен данък.

II. Правно основание
Чл. 88 от ДОПК
Органът по приходите издава удостоверението въз основа на подадено искане от страна на местното физическо лице в срок от 7 дни от подаване на искането. Когато молбата е подадена в ТД, различна от компетентната, срокът е 14-дневен.

ІІI. Характеристика
Описват се целта и предмета на предоставяната административна услуга.

Цел: представяне на документа пред чуждестранен агент-платец на доходи от спестявания. Целта е да не се предоставя на информация на НАП за данните на лицето и размера на реализирания от него доход.
Предмет: удостоверяване пред местен агент-платец на факта че съответното дружество се облага с корпоративен данък в България.
Целта е да не се предоставя на информация на НАП за данните на дружеството и размера на реализирания от него доход от спестявания.

- Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга.
ЦУ на НАП – Централно управление на Националната агенция за приходите;
ТД на НАП – Териториална дирекция на Националната агенция за приходите;
ДОПК – Данъчно осигурителен процесуален кодекс;
ЗНАП – Закон за Националната агенция за приходите;
ЗЛ - задължено лице;
ФЛ - физическо лице;
ЮЛ - юридическо лице.

ІV. Процедура по извършване на административната услуга

- Компетентни органи: компетентна за издаване на документа е Дирекция „СИДДО” на ЦУ на НАП:

- Заявител/молител/задължено лице: местни неперсонифицирани дружества

- Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт;

Необходими документи:

1.Искане за издаване на удостоверение ;
2.Фотокопие от договора за дружество, с който е създадено неперсонифицираното дружество. ;
3.Удостоверение за регистрация /окд-111/, издадено от съответната териториална дирекция на НАП или актуално удостоверение от Агенцията по вписванията.
4.Копие от документа, удостоверяващ представителната власт на лицето, подаващо искането от името на неперсонифицираното дружество.

Вътрешен ход на процедурата:

Искането се адресира до Дирекция „СИДДО”на ЦУ на НАП.
Срокът за издаване на удостоверението за местно лице е 7 дни от постъпване на молбата. Когато искането е подадено в ТД, различна от компетентната, срокът е 14-дневен.
Органът по приходите извършва проверка на данните и приложените към молбата документи.
Екземпляр от удостоверението се предоставя на местното лице. Удостоверението се получава в ЦУ на НАП или се изпраща по пощата на посочен от лицето адрес.

- Такси: Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такси за издаване и заверка на документи и удостоверения.

- Резултат от процедурата:
- издаването на този документ е от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения;

V. Образци и формуляри.
Искане за издаване на удостоверение.
Удостоверение за третиране на неперсонифицирано дружество като подлежащо на облагане с корпоративен данък.