І. ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ И ПО ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН

1. В КОИ СЛУЧАИ СЕ ЗАПЛАЩА ТОЗИ ДАНЪК?

(чл. 44, ал.1 и 2 от ЗМДТ)

При придобиване на недвижими имоти или ограничени вещни права върху тях

-         по дарение;

-         по друг безвъзмезден начин или

-         по възмезден начин

2. КОИ СА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА?

(чл. 45 от ЗМДТ)

-         приобретателят (новият собственик);

-         при замяна – лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго;

-         двете страни – когато това е изрично уговорено. В този случай те отговарят солидарно;

-         прехвърлителят – когато има изрична уговорка за това. В случая другата страна е поръчител;

-         прехвърлителят – когато приобретателят е в чужбина

3. В КАКЪВ СРОК СЕ ЗАПЛАЩА ТОЗИ ДАНЪК?

(чл. 49, ал.2 и 3 от ЗМДТ)

-         При прехвърлянето на недвижимия имот или на ограничени вещни права върху него;

-         В 2-месечен срок при безвъзмездно придобиване на имуществото

4. КЪДЕ СЕ ЗАПЛАЩА?

(чл. 49, ал.1 от ЗМДТ)

-         в общината по местонахождение на имота

За Община Велико Търново:

-         лично – в Отдел “Администриране на местни данъци и такси”, находящ се в гр. В. Търново, ул. “Христо Ботев“ № 19, Корпус 2, вх.2, стая № 3 (в старото военно училище);

-         по банков път

Данък при придобиване на имущества по дарение или по възмезден начин:

Банкова сметка: BG43 SOMB 9130 8424 7612 44

Код за вид плащане: 44 25 00

Банка: Общинска банка АД, ФЦ – В. Търново

SWIFT BIC код : SOMBBGSF

-         данъкът може да бъде платен и при нотариуса, пред когото се извършва сделката, като квитанцията следва да се представи при подаване на данъчната декларация. Нотариусът превежда постъпилите суми по сметка на съответната община

5. КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ДАНЪКА?

(чл. 46 от ЗМДТ)

-         основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето;

-         недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях се оценяват по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай, че тя е по – ниска от данъчната им оценка – по последната

Данъкът се начислява върху оценката на прехвърленото имущество в размер на:

5 на сто

0,7 на сто

при

дарение

- между братя и сестри и техните деца;

- в останалите случаи

2 на сто

при възмездно

придобиване

по - високата стойност

при замяна

превишението

при делба на имуществото, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява

 

6. ДАНЪЧНИ ПРЕФЕРЕНЦИИ

ЗА КОИ ИМУЩЕСТВА НЕ СЕ ЗАПЛАЩА ТОЗИ ДАНЪК?

( чл. 44, ал.4 и 5от ЗМДТ)

-         За придобитите по дарение между роднини по права линия и между съпрузи;

-         За безвъзмездно придобитите имущества, когато прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти;

КОИ ИМУЩЕСТВА СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ТОЗИ ДАНЪК?

(чл. 48 от ЗМДТ)

Освобождават се от данък:

1. придобитите имущества от:

а) държавата и общините;

б) българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, както и домовете за социални грижи и домовете "Майка и дете";

в) Българският Червен кръст;

г) национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;

д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

2. даренията за лечение на български граждани, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;

3. даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;

4. даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;

5. обичайните подаръци;

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. даренията в полза на народните читалища;

8. придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол ;

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;

10. чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност;

11. безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството

Особеност:

-         Когато имуществото, освободено от данък бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в закона, или които са посочени като основание за освобождаване от данък

7. ОСОБЕНОСТИ

(Чл. 50 от ЗМДТ)

Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че е платен този данък.

 

ІІ. ГОДИШЕН ДАНЪК

1. В КОИ СЛУЧАИ СЕ ПОДАВА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ?

(Чл. 14, ал.1 и 2 от ЗМДТ)

-         При придобиване на недвижим имот;

-         При учредяване на ограничено вещно право върху недвижим имот;

-         право на строеж;

-         право на надстрояване и пристрояване;

-         право на ползване;

-         сервитути

-         При промяна на декларирано обстоятелство, което има значение за определяне на данъка

2. КОИ ИМОТИ СЕ ОБЛАГАТ С ГОДИШЕН ДАНЪК?

(чл. 10, ал.1 и 3 от ЗМДТ)

-          разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания;

-          поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията);

-          застроените земеделски земи и гори – за действително застроената площ и прилежащия й терен

3. КОИ СА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА?

(чл. 11 от ЗМДТ)

-          Собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти;

-          Собствениците на сгради, построени върху държавен или общински поземлен имот;

-          Ползвателите при учредено вещно право на ползване;

-          Концесионерите при сключен договор за концесия

 

4. КЪДЕ СЕ ЗАПЛАЩА?

(чл. 49, ал.1 от ЗМДТ)

-         в общината по местонахождение на имота

 

За Община Велико Търново:

-         лично – в Отдел “Местни данъци и такси”, находящ се в гр. В. Търново, ул. “Христо Ботев“ № 19, Корпус 2, вх.2, (в старото военно училище)

-         по банков път

Данък върху недвижимите имоти:

Банкова сметка: BG43 SOMB 9130 8424 7612 44

Код за вид плащане: 44 21 00

Банка: Общинска банка АД, ФЦ – В. Търново

SWIFT BIC код : SOMBBGSF

 

5. КОГА СЕ ЗАПЛАЩА ТОЗИ ДАНЪК?

(чл. 28 и 50 от ЗМДТ)

·        Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири равни вноски в следните срокове:

o       от 1 февруари до 31 март;

o       до 30 юни;

o       до 30 септември и

o       до 30 ноември

на годината, за която е дължим;

·        На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто;

·        При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди прехвърлянето/учредяването;

·        Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че е платен този данък.

6. В КАКЪВ СРОК СЕ ПОДАВА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ?

(чл.14 и 16 от ЗМДТ)

-          в 2-месечен срок

-          при придобиване на недвижим имот – считано от датата на сключване на съответния договор

-          при промяна в декларираните обстоятелства – считано от настъпването на промяната;

-          в 6-месечен срок

-          при придобиване на недвижим имот по наследство – считано от откриване на наследството

 

7. КЪДЕ СЕ ПОДАВА ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ?

(чл. 14 и 17 от ЗМДТ)

-          в общината по местонахождение на имота

За Община Велико Търново:

-          лично - Отдел “Местни данъци и такси”, находящ се в гр. В. Търново, ул. “Христо Ботев“ № 19, Корпус 2, вх.2, стая № 5 (в старото военно училище)

-          чрез лицензиран пощенски оператор - Община Велико Търново, Гр. В. Търново - 5000, Площад “Майка България” №2

 

8. КАК СЕ ПОДАВА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ?

А) ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

- ДЕКЛАРАЦИЯ - ОБРАЗЕЦ – ЧЛ. 14 ОТ ЗМДТ

- НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.      Документи, удостоверяващи правото на собственост:

-         нотариален акт;

-         смъртен акт и удостоверение за наследници;

-         протокол за обявяване на саморъчно завещание;

-         Акт 16 (разрешение за ползване);

-         Съдебно решение;

-         Постановление за възлагане;

-         Договор за доброволна делба;

-         Договор за продажба чрез публичен търг;

-         Договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя;

-         Други документи, удостоверяващи правото на собственост.

2.      Документи, удостоверяващи настъпили промени:

-         скица на съответния недвижим имот;

3.      Документи за ползване на данъчни преференции

4.      Квитанция за платен данък при придобиване на недвижимия имот или ограничено вещно право върху такъв имот

Б) ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

- ДЕКЛАРАЦИЯ - ОБРАЗЕЦ – ЧЛ. 14 ОТ ЗМДТ

- ДЕКЛАРАЦИЯ - ОБРАЗЕЦ – ЧЛ. 17 ОТ ЗМДТ

- НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.      Документи, установяващи правото на собственост:

-         нотариален акт;

-         Акт 16 (разрешение за ползване);

-         Съдебно решение;

-         Постановление за възлагане;

-         Договор за доброволна делба;

-         Договор за продажба чрез публичен търг;

-         Договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя;

2.      документи, удостоверяващи настъпили промени:

-         скица на съответния недвижим имот;

3.      документи за ползаване на данъчни преференции

4.      Квитанция за платен данък при придобиване на недвижимия имот или ограничено вещно право върху такъв имот

 

9. КОГА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.14 ОТ ЗМДТ И КОГА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 17 ЗМДТ?

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 14 ОТ ЗМДТ

- за жилищни имоти;

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 17 ОТ ЗМДТ

- за нежилищни имоти

10. ДАНЪЧНИ ПРЕФЕРЕНЦИИ

КОИ ИМОТИ НЕ СЕ ОБЛАГАТ С ГОДИШЕН ДАНЪК?

(чл. 10, ал.2, 3, 4 от ЗМДТ)

Имоти, за които не се подава данъчна декларация:

-          поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии;

-          поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост;

-          земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи – за действително застроената площ и прилежащия й терен;

Имоти, които се декларират, но за които се плаща само такса за битови отпадъци:

-          недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително

КОИ ИМОТИ СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ГОДИШЕН ДАНЪК?

(чл. 24 от ЗМДТ)

Освобождават се от данък:

- общините, за имотите - публична общинска собственост;

- държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

- читалищата;

- сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

- сградите на Българския червен кръст;

- сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;

- молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

- парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

- сградите - паметници на културата, когато не се използват със стопанска цел;

музеите, галериите, библиотеките;

- имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

- стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност;

- временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

- сградите, обявени по съответния ред за застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение за период от 5 години, считано от датата на издаване на първоначалното удостоверение;

- недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;

- сградите, получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност и Наредбата за сертифициране на сградите - за срок 10 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

- сградите, получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност и Наредбата за сертифициране на сградите - за срок 5 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата.

КАКВИ ДАНЪЧНИ ОБЛЛЕКЧЕНИЯ МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ?

(чл. 25 и 28, ал.2 от ЗМДТ)

-         За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление;

-         За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление

-         За предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на 100

beloslav.mdt.bg

 

Реклама