Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 18:57

За да използвате електронните услуги на НАП трябва да притежавате сертификат за универсален електронен подпис, издаден от регистриран доставчик на удостоверителни услуги от Комисията за регулиране на съобщенията.

Плащането на данъци и осигурителни вноски по Интернет не изисква електронен подпис! Изисква се предварителна регистрация на дебитната / кредитна карта в системата www.epay.bg.

Оторизираните за България доставчици на електронни подписи са:

 „Информационно обслужване”           

 „Инфонотари”        

 „Спектър”       

 „Банксервиз”  

 СЕП България "      

След като се снабдите с електронен подпис, задължително трябва да подадете заявление за ползване на електронните услуги на НАП, като изпратите заявлението по интернет и подпишете с електронен подпис.

По електронен път можете да:

.....Плащате данъци и осигуровки (без електронен подпис)

.....Подавате документи (подписани с универсален  е- подпис), в т.ч.:

Декларации и документи по ЗДДС

VIES декларации

Уведомления за трудови договори по чл.62 и чл.123 от КТ

Осигурителни декларации Обр.6

Декларации за облагане с корпоративен данък по чл 92

Декларация за облагане на доходите по чл 50

Декларации за Интрастат оператори

Искания за издаване на удостоверения

 

Реклама