Последно променен на Сряда, 18 Април 2012 10:05

Наръчникът по корпоративно подоходно облагане за 2012 година е  съобразeн с действащия през 2012 г. Закон за корпоративното подоходно облагане.

Промените за 2012 година, които са незначителни, са намерили отражение в съответните фишове на Наръчника по корпоративно подоходно облагане. Някои от фишовете са допълнени с актуална данъчна практика. Също така е извършена актуализация в съответствие с направени промени в други нормативни актове, имащи отношение към прилагането на ЗКПО. В резултат на това са променени 9 броя фишове. За по-лесно ориентиране в направените промени е изготвен списък на фишовете, в който са отразени тези промени.

 

Реклама