Данъчното облекчение за млади семейства, които плащат вноски по ипотечни кредити, ще се ползва с подаване на данъчната декларация през 2010 година. Това е така, защото законодателят предвиди, че сумата от годишните данъчни основи се намалява с направените през 2009 г. лихвени плащания върху първите 100 000 лв. по ипотечен кредит. От това облекчение през 2010 г. ще могат да се възползват семейства, които имат сключен граждански брак и ипотечният кредит е сключен с един от двамата съпрузи.

С декларацията за доходите от 2008 г., която се подава през 2009 г., физическите лица могат да ползват по-малко данъчни облекчения спрямо миналата година. Отпадна възможността за ползване на данъчни облекчения за деца, както и на облекчението за дарения, когато дарението е в полза на физически лица (например даренията в полза на инвалиди, социално слаби, наркозависими лица и т.н.).

Данъчните облекчения, които можете да ползвате с декларацията за облагане на доходите от 2008 г. са:

- Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност. Това облекчение могат да ползват лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То им дава възможност да намалят годишната си данъчна основа със 7920 лв.

 - Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане.  Това облекчение е ограничено до 10 % от сбора на годишните данъчни основи и може да се ползва от физическите лица, които през 2008 година са направили лични вноски за допълнително доброволно осигуряване или вноски за застраховка „Живот”

 - Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране

 - Данъчно облекчение за дарения.  До 5 на сто от данъчната си основа могат да намалят физическите лица, които направят дарение в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социално подпомагане" към министъра на труда и социалната политика. Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии. Можете да си намалите данъка и ако направите дарение на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; на Българския Червен кръст; на културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;  на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; фонд "Енергийна ефективност". Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими;

До 15 % от данъчната си основа можете да намалите, ако направите дарение за културата, а до 50 на сто, ако дарението ви е в полза на  Център "Фонд за лечение на деца".

Важно е да се знае, че общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

 

Реклама