Съгласно ДДС № 17/10. 12.2008 г. - от 01.01.2009г. влизат в сила промени на кодовете за вид плащане към сметка 7301 на ТД на НАП за данъците по  Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) както следва:

1. Считано от 01.01.2009 г. за сметки 7301 на ТД на НАП няма да се прилага код за вид плащане 11 12 14. От тази дата подлежащите на превеждане в полза на централния бюджет дължими към 31.12.2007 г. суми на окончателен годишен (патентен) данък, се внася по съответната сметка 7301 на ТД на НАП – код за вид плащане 11 34 00. Напомняме, че дължимият от 01.01.2008 г. годишен патентен данък съгласно Глава Втора, Раздел VІ на Закона за местните данъци и такси продължава да се внася през 2009 г. по сметка 7311 на съответната община – код 44 14 00.

2. Считано от 01.01.2009 г. дължимите от еднолични търговци суми на авансовия и годишния данък по чл. 43, ал. 5 и чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ в размер на 15 на сто, се внасят по сметка 7301 на съответното ТД на НАП по новосъздадения за целта код за вид плащане: „код 11 12 15 – годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци.”.  Код 11 12 15  се използва през 2009 г. и за внасянето от едноличните търговци на дължимия в това им качество данък по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г. (данъкът в размер на 15 на сто). Данъците по ЗОДФЛ и ЗДДФЛ на еднолични търговци, подлежащи на внасяне/възстановяване за периоди до 31.12.2007 г. се внасят/възстановяват чрез код 11 12 13, а за периоди след 31.12.2007 г. - чрез код 11 12 15.

3.   Считано от 01.01.2009 г. код 11 12 13 към сметки 7301 на ТД на НАП се пренаименова на: „код 11 12 13 – Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др.” Този код се използва през 2009 г. както и досега, с изключение на плащанията на данъка по чл. 43, ал. 5 и чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ, за които ще се прилага код 11 12 15 – „годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци.

 

Реклама