Последно променен на Сряда, 15 Декември 2010 18:45

дата 20.04.09

Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. (обн. ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. и доп. бр. 7 от 2007 г.) замества, считано от 01.01.2007 г., действащата преди това Наредба № 4 на министъра на финансите от 16.02.1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти (обн. ДВ, бр. 16 от 1999 г., ... посл. изм. и доп. бр. 76 от 2006 г.).

Наредба № Н-18 от 2006 г. урежда обществените отношения, които се поддават на трайна уредба в областта на регистрирането и отчитането на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства (ФУ).
Новата наредба привежда изискванията към ФУ, както и реда и начина за използването им в съответствие с нормите на действащия от 01.01.2007 г. Закон за данък върху добавената стойност.
Наредбата № Н-18 от 2006 г. запазва основните принципи и постановки при използване на фискални устройства, залегнали в отменената Наредба № 4 от 1999 г., като възприема нов подход на структуриране, описващ последователността от процедури по:
- одобряване на типовете фискални устройства;
- тяхното закупуване;
- въвеждането им в експлоатация;
- правилата за тяхното използване при регистриране на продажбите;
- отчитането на реализираните обороти; и
- дерегистрация на фискалните устройства,
както и съпътстващите дейности като сервизно поддържане, отмяна на одобрените типове и извършване на експертизи на ФУ.
Настоящата статия прави съпоставка между действащите разпоредби преди и след 01.01.2007 г., като поставя акцент върху съществените разлики, основните моменти и някои специфични особености на Наредба № Н-18 от 2006 г.
Предмет
Наредба № Н-18 от 2006 г. определя условията, реда и начина за одобряване на типа, за отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане и сервизно обслужване, експертизите и контрола на фискалните устройства, техническите и функционалните изисквания към тях, реда и начина за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки. Съпоставката с Наредба № 4 от 1999 г. показва разширяване на обхвата, изразяващо се във въвеждане на нови процедури, свързани с отмяна на одобрен тип ФУ, извеждане от експлоатация и експертизи на ФУ. Включването на тези процедури произтича от натрупания до момента практически опит и цели регламентиране на реално съществуващи процеси при използване на ФУ.
Основни понятия
Дадените в ЗДДС и Наредба № Н-18 от 2006 г. легални определения на основните понятия: “фискално устройство”, “търговски обект”, “фискална касова бележка (фискален бон)”, “разносна търговия” и “течни горива”, както и видовете фискални устройства (касови апарати, фискални принтери (ФПр) и системи за отчитане на продажби на течни горива съответстват изцяло на определенията, дадени в Наредбата № 4 от 1999 г.
Задължени лица
Всяко лице, извършващо продажби на стоки или услуги във или от търговски обект, е задължено да регистрира и отчита извършваните от него продажби чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва по банков път.
Това изключение не се отнася за лица, извършващи продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, които са длъжни да регистрират и отчитат продажбите на течни горива чрез издаване на фискална касова бележка от електронна система с фискална памет (ЕСФП) за отчитане на продажби на течни горива, включително за платените по банков път.
Освободени лица
Запазен е съществуващият до момента кръг на освободените от задължението за използване на ФУ лица, като са направени някои уточнения, свързани с начина и условията за извършване на съответните дейности.
Към освободените от задължението да издават фискални касови бележки са включени и държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, за които последните не са данъчно задължени лица по смисъла на ЗДДС. Това негласно правило се прилагаше и в условията на действие на отменената Наредба № 4 от 1999 г.
Съгласно ЗДДС не са данъчно задължени лица държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки и качеството им на орган на държавна или местна власт, включително в случаите, когато събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности или доставки, освен когато:
- извършваните от тях доставки ще доведат до значително нарушаване на правилата за конкуренцията спрямо извършваната независима икономическа дейност от данъчно задължените по ЗДДС лица;
- извършват някоя от тринадесетте вида дейности или доставки, посочени в чл. 3, ал. 5, т. 1 ЗДДС.
Важно е да се знае, че Наредба № Н-18 от 2006 г. не въвежда ред за регистрация на продажбите, извършвани от освободените лица. Редът за тяхната регистрация и отчетност е съобразно изискванията, определени в съответните нормативни актове, регулиращи изброените по-горе дейности.
Технически и функционални изисквания
Промените във функционалните изисквания, произтичащи от влезлия в сила от 01.01.2007 г. ЗДДС, са в три основни насоки както следва:
- увеличаване броя на данъчните групи във връзка с въвеждане на нови данъчни ставки;
- отпечатване на идентификационния номер за целите на ДДС върху касовата бележка, издавана от регистрирано по ЗДДС лице;
- възможност за задаване диапазон за броене на брояча на фактурите, издавани от ФУ.
Увеличаване броя на данъчните групи
Фискалните устройства, които са одобрени по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г., трябва да имат 8 данъчни групи. От осемте данъчни групи ще се активират четири, които ще бъдат използвани за регистриране на продажбите на стоки или услуги по данъчни групи според вида на продажбите, както следва:
- група “А” - за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0% ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС;
- група “Б” - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20% ДДС;
- група “В” - за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни горива, продажбите на които се облагат с 20% ДДС;
- група “Г” - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат със 7% ДДС.
Този начин на регистриране на продажбите по данъчни групи е задължителен за всяко лице, извършващо продажби, независимо дали е регистрирано или не по ЗДДС.
За лицата, извършващи продажби на стоки и услуги, облагаеми с новата 7% ставка по ЗДДС, е приложима разпоредбата на § 5, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР), съгласно която, ако към 01.01.2007 г. тези лица не разполагат с въведено в експлоатация ФУ, което позволява отчитане на продажбите по четири данъчни групи, те могат да отчитат продажбите си с касови бележки от кочан, издавани по определени от наредбата ред за срок от един месец от нейното обнародване. След изтичането на този срок тези лица трябва да закупят и въведат в експлоатация ФУ, което позволява отчитане в четири данъчни групи.
Отпечатване на идентификационен номер по ЗДДС върху касовата бележка
Ново изискване е в заглавната част на фискалната касова бележка (клишето) да се съдържа идентификационният номер по ЗДДС на задълженото лице.
Това изискване се отнася само за регистрираните по ЗДДС лица, имащи задължение да програмират и отпечатват върху издаваните от тях касови бележки идентификационния си номер по ЗДДС.
При одобрените по Наредба № Н-18 от 2006 г. типове ФУ идентификационният номер по ЗДДС ще се отпечатва на касовата бележка в съответствие с посочените в наредбата образци.
По отношение на мястото на въвеждане и отпечатване на идентификационния номер по ЗДДС в клишето на касова бележка, издадена от одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. ФУ, съществува многообразие, произтичащо от промените в нормативната уредба.
Във връзка с промените в ДОПК от 01.11.2005 г. фискализацията на ФУ се извършва по идентификационния код по БУЛСТАТ на лицето, а не по неговия данъчен номер, както това се извършваше до 31.10.2005 г. Тази промяна обуславя съществуването на три различни вида клишета на касовите бележки, в зависимост от датата на одобряване на модела и датата на фискализация на ФУ спрямо датата 01.11.2005 г.
С влизането в сила на Наредба № Н-18 от 2006 г. тези три вида клишета се привеждат към изискванията на тази наредба чрез препрограмиране на номера в оперативната (RAM) памет, като на негово място се въвежда идентификационният номер по ЗДДС.
Задаване на диапазон на брояча на фактурите, издавани от фискални устройства
Ново изискване е на брояча на фактурите, издавани от ФУ, да може да се задава диапазон на броене. Такъв диапазон трябва да може да се задава освен при първоначално въвеждане и след настъпване на събитие “НУЛИРАН RAM”, и при изчерпване на диапазона. Следователно фактурите, издавани от ФУ, одобрени по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г., ще имат десетразрядни, нарастващи без дублиране и пропуски номера, издадени по реда на чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) Кандидатстване за одобряване, изпитване и одобряване на тип фискално устройство
По отношение на одобряването на нови модели ФУ следва да се отбележи, че е запазен редът за кандидатстване, както и наборът от необходимите документи. Процедурите по изпитване на типовете ФУ, издаването на свидетелство за одобряване на тип ЕКАФП, ФПр и локална мрежа от ФУ, както и образците на свидетелствата за одобряване са аналогични на съществуващите към момента.
Към започнатите, но неприключили процедури по одобряване на ФУ е приложима разпоредбата на § 4 от ПЗР, съгласно която “Одобряване на типа на ФУ, за които производителите или вносителите са подали заявление до влизане в сила на тази наредба (до 31.12.2006 г.), но процедурата не е приключила до същата дата, се прекратява”.
Това е така, защото постъпилите за одобряване ФУ до влизане в сила на Наредба № Н-18 от 2006 г. не отговарят на промените във функционалните изисквания, произтичащи от новия ЗДДС.
Изпитване в реални условия на ЕСФП
Процедурата за изпитване на ЕСФП в реални условия е нова. Разработката й се налага, тъй като при изпитване на нов модел ЕСФП се извършва фискализация на устройство, което не е регистрирано поради това, че все още не е от одобрен тип. Процедурата описва реда и сроковете за провеждане на изпитването, документирането и регистрацията на одобрения тип ЕСФП след приключване на изпитването.
Срок на валидност на свидетелството за одобряване на ФУ
Свидетелството за одобряване се издава за срок от десет години или до промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ, произтичащи по силата на закон. Нововъведеното условие промените на техническите и функционалните изисквания да произтичат по силата на закон цели да защити интересите на потребителите им, като осигури максимално дълъг период на използване на ФУ.
Фискалните устройства, които са в експлоатация преди изтичане на срока, могат да продължат да се използват от лицето, което ги е закупило и регистрирало в приходната администрация преди изтичане на срока до настъпване на промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ. За тези ФУ е допустима смяна на фискалната памет поради препълване или повреда, но не и смяна на собственост, тъй като това е равностойно на продажба на ФУ, което не е от одобрен тип.
Срокът на валидност на свидетелството може да бъде продължен при определени условия и ред по инициатива на производителя или вносителя.
Отмяна на одобряването на типа и експертиза на фискално устройство
Това са две нововъведени процедури, наложени от практиката.
Отмяна на одобряване на тип ФУ се прилага в случаите на установено несъответствие на ФУ с изискванията на наредбата.
Експертизата на ФУ цели проверка за съответствие на устройството с одобрения тип ФУ.
Въвеждане в експлоатация и заверка на свидетелство за регистрация на фискално устройство
Запазва се задължението на лицата, използващи ФУ, да монтират, въведат в експлоатация и регистрират в приходната администрация фискално устройство от датата на започване на дейността на обекта. Фискално устройство, което е въведено в експлоатация след закупуване или смяна на собственост, трябва да има заверено от органите на НАП свидетелство за регистрация, преди да започне да се използва за отчитане на продажбите в търговския обект.
Запазването на процедурите и задължителните данни при фискализация на ФУ позволяват създаване на преходен режим, съгласно който “свидетелствата за регистрация на фискални устройства, издадени до влизане в сила на тази наредба, са валидни до издаване на ново свидетелство в случаите, предвидени в тази наредба”.
Нов момент в сравнение с предходната наредба е, че извън случаите на закупуване или промяна на собственост задълженото лице има право да отчита продажби чрез ФУ до заверка на свидетелството за регистрация в определените от наредбата срокове. На практика това означава, че ако свидетелството се преиздава заради изчерпани позиции за сервизни организации или сменена фискална памет, задълженото лице може да продължи работата с ФУ до заверка на свидетелството в посочените срокове за разлика от изискванията на предходната наредба, съгласно които лицето трябваше да спре работа с ФУ до заверка на новото свидетелство.
База данни за фискалните устройства
Националната агенция за приходите създава и поддържа база данни за фискалните устройства, в която се отразяват данните за всяко ФУ, в т.ч. и всички настъпили промени, за които е направено писмено уведомление. Това осигурява възможност за извършване на справки за състоянието на всяко ФУ във всеки един момент.
Задължение и ред за издаване на фискална касова бележка
Фискалната касова бележка се издава при извършване на плащането, като едновременно с получаване на плащането издадената фискална касова бележка се предоставя на клиента. Фискалната касова бележка е документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства.
При разносна търговия фискалната касова бележка се издава от задълженото лице и се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането.
Изисквания към фискалната касова бележка
Познатата досега фискална касова бележка се запазва по съдържание и задължителни реквизити. Единственото ново изискване е в заглавната част на бележката, издавана от регистрирани по ЗДДС лица, да се отпечатва идентификационен номер по ЗДДС.
Фактури издавани от ФУ
Съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. фискалните касови бележки са и фактури по смисъла на ЗДДС, ако отговарят на изискванията на ЗДДС и имат надпис “ФИСКАЛЕН БОН”. Възможността за издаване на фактура от ФУ спестява време и намалява документооборота, доколкото издаденият документ изпълнява едновременно функциите на фискална касова бележка и фактура.
Нов момент по отношение на издаваните от ФУ фактури е изискването да има възможност за брояча на издаваните от ФУ фактури да се задава диапазон на броене.
За фактурите, издавани от одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. ФУ, няма възможност за задаване на диапазон на броене, което води до невъзможност за изпълнение на разпоредбата на § 14 от ПЗР от ППЗДДС. За тези устройства е приложима разпоредбата на § 5, ал. 4 от ПЗР на наредбата, съгласно която след 01.01.2007 г. фактурите, издадени от одобрени по реда на отменената Наредба №4 от 1999 г. типове ФУ, запазват поредността на номерацията си независимо от § 14 от ПЗР на ППЗДДС.
Касови бележки от кочан
Наредба № Н-18 от 2006 г. дефинира понятието “касова бележка от кочан” като “хартиен документ от прономерован и прошнурован от задълженото лице кочан с касови бележки, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, издавана в случаите, предвидени в тази наредба”.
Документиране на продажбите с касови бележки от кочан е допустимо в случаите на спиране на захранващото напрежение, извършване на експертиза на ФУ от БИМ или по време на ремонт на ФУ, за вписаното в паспорта време. Редът и начинът за документиране на продажбите чрез касови бележки от кочан са аналогични на съществуващите до момента.
За всяко ФУ се осигурява отделен кочан с касови бележки на гърба, на който предварително се изписва индивидуалният номер на устройството. Началният и краен номер на касовите бележки в кочана се вписват на първа страница от книгата за дневните финансови отчети.
Действия във връзка
с отчитане на регистрираните чрез фискално устройство продажби
Редът и начинът на отчитане на регистрираните чрез ФУ продажби са аналогични на прилаганите до влизане в сила на тази наредба.
Запазва се задължението в 7-дневен срок от изтичане на всеки месец и година да се отпечатва съкратен отчет на фискалната памет на всяко устройство в обекта за съответния период. Прикрепването на тези отчети в книгата за дневните финансови отчети на всяко устройство става на страницата за датата на последния ден от периода, а не както до момента - на страницата за датата на пускане на отчета.
Регистрация и отчитане на продажбите чрез интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД)
Правото за използване на ИАСУТД, техническите и функционалните изисквания, изпитването и одобряването, регистрацията на продажби чрез ИАСУТД са формулирани в отделна глава, като особен режим за регистрация и отчитане на продажбите без използване на фискални устройства. При работа с ИАСУТД отчитането на оборотите се извършва чрез ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване на търговския обект, за който е одобрена системата, по реализирана постоянна електронна връзка с НАП.
Съгласно § 5, ал. 3 от ПЗР лицата, работещи с ИАСУТД, са длъжни да използват ИАСУТД, която позволява отчитането на продажби в четири данъчни групи от 01.01.2007 г.
Преходни и заключителни разпоредби
За ФУ, въведени в експлоатация преди влизане в сила на Наредба № Н-18 от 2006 г., е приложима разпоредбата на § 5, ал.1 от ПЗР, съгласно която ФУ, одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г., могат да продължат да се използват, ако:
1. няма промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ, настъпили след обнародване на тази наредба;
2. се използват от лицето, което ги е въвело в експлоатация към датата на влизане в сила на Наредбата № Н-18 от 2006 г.
Допълнението “настъпили след обнародване на тази наредба” означава, че ФУ, одобрено по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г., може да продължи да се използва от лицето, което го е въвело в експлоатация към 01.01.2007 г. до настъпване на промени в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ след 27.12.2006 г.
Обнародването на Наредба № Н-18 от 2006 г. в края на 2006 г. доведе до практическо отсъствие от пазара на фискални устройства, отговарящи на новите функционални изисквания. За да не се блокира работата на новооткриващите се търговски обекти, както и на нуждаещите се от закупуване на допълнителни устройства, се налага въвеждане на преходен период.
Разпоредбата на ал. 5 на § 5 от ПЗР определя гратисен период до 30.09.2007 г. за разпространение, закупуване и въвеждане в експлоатация на фискални устройства, одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г.
Даването на такъв гратисен период произтича от необходимото реално време за разработка, одобряване, производство и пускане на пазара ФУ, одобрени по реда на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
Съгласно ал. 5 на § 5 от ПЗР в срок “До 30.09.2007 г.:
1. производителите или вносителите могат да продължат да разпространяват и/или продават одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ, чийто срок на свидетелството за одобряване на типа ФУ не е изтекъл.
2. лицата по чл. 3 могат да въвеждат в експлоатация типове ФУ, одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, чийто срок на свидетелството за одобряване на типа ФУ не е изтекъл.”

Беата ПЕТРОВА, главен експерт по приходите в дирекция “Данъчно-осигурителна методология” на НАП 20 Април 2009

Източник "Финанси и право"
 

Реклама