Данъчни облекчения за дарения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица

С измененията и допълненията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица бяха извършени няколко промени, които биха могли да се обособят в три основни групи. Първата група промени се отнася до смяната на режима на прогресивното данъчно облагане на доходите на физическите лица с единна пропорционална ставка. За разлика от стария режим, при пропорционалното данъчно облагане данъчната ставка е еднаква за всички данъкоплатци и не зависи от размера на дохода. Втората група промени е свързана с промяна в характеристиката на патентния данък, който от републикански стана местен данък. А третата група промени, т.нар. други промени, се наложи във връзка с възникнали в практиката проблеми при прилагането на разпоредбите на закона и еднаквото им прилагане.
В настоящия коментар ще насочим вниманието си към данъчните облекчения и по-специално към данъчните облекчения за дарения, от които могат да се възползват физическите лица. Първоначално със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), поради въвеждането на плоския данък, беше предложено отпадане на данъчните облекчения за дарения. Впоследствие, в хода на обсъждане на законопроекта, беше решено тези облекчения да се запазят, като текстът на разпоредбата беше прецизиран.
Както знаем, сумата на годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения, като допустимият процент за тези облекчения е различен и зависи от това в чия полза е направено съответното дарение. Най-голямо е облекчението, когато дарението е направено в полза на Център “Фонд за лечение на деца”. В този случай сумата на годишните данъчни основи може да бъде намалена с направените през годината дарения в полза на фонда до 50 на сто. Когато даренията, направени през годината, са за културата, сумата на годишните данъчни основи ще се намали с тези дарения, като облекчението е до 15 на сто.
Най-голямата група обхваща направените дарения в полза на различни институции, като облекчението е размера на направените дарения до 5 на сто. Тук попадат:

 • здравните заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1-3 от Закона за здравето;
 • лечебните заведения;
 • специализираните институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане;
 • Агенцията за социално подпомагане и Фонд “Социално подпомагане” към министъра на труда и социалната политика;
 • специализираните институции за деца съгласно Закона за закрила на детето;
 • домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, съгласно Закона за народната просвета;
 • детските ясли, детските градини, училищата, висшите училища или академии;
 • бюджетните предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
 • регистрираните в страната вероизповедания;
 • специализираните предприятия или кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
 • Агенцията за хората с увреждания;
 • Българският Червен кръст;
 • културните институции, читалищата, както и даренията за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;
 • юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, като от обхвата на тези лица се изключват организациите, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
 • Фонд “Енергийна ефективност”;
 • комуните за лечение на наркозависими.

Следва да се има предвид, че законът налага ограничение за общия размер на данъчното облекчение за дарения. Този размер не може да превишава 65 на сто от сумата на годишните данъчни основи.
Данъчното облекчение за дарения се ползва с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, към която трябва да бъдат приложени копия от документите, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в закона и че предметът на дарението е получен.

Веселка ДОНКОВА, финансов експерт

Източник: "Финанси и право"

 

Реклама