Автор: Лиляна Панева
http://www.bcci.bg/bulgarian/infobusb/index.html

В стопанската практика не са редки случаите, при които на фирмите се налага да вземат решения, относно законосъобразните действия, които са задължени да предприемат при някои извънредни обстоятелства. Такъв е например случаят по следния казус:

Лекотоварен автомобил, собственост на фирма - ООД, е откраднат заедно с натоварената на него стока. Полицията е направила оглед на събитието и кражбата на автомобила и стоката са вписани в протокола, съставен по случая. Може ли при тези обстоятелства щетата от кражбата да се квалифицира като предизвикана от "непреодолима сила" и как ще се третира данъчно нейната стойност по ЗДДС и по ЗКПО? Ще бъде ли възстановен на фирмата данъкът за превозни средства, заплатен от нея по реда на чл.52 на ЗМДТ?

Преди всичко следва да се отбележи, че въпреки наличието на протокол от органите на реда, в който е отразено събитието, въпросната щета няма да се квалифицира като резултат от непреодолима сила. Търговското и данъчното ни законодателство не третират кражбата като такава сила. В резултат на това при такива случаи се прилагат данъчни разпоредби, които имат по-скоро санкциониращ характер. Въпреки че обичайната общочовешка преценка за начина, по който се третират щетите от кражби, би оценила, че в него липсва логика, от данъчна гледна точка тя е еднозначна и (което е още по- важно) е потвърдена както от тълкувателни решения на данъчната администрация, така и от съдебната практика. Следователно при обстоятелства, като посочените, са приложими разпоредбите на данъчните закони. Какви са задълженията на фирмата при посочените обстоятелства?

1. Задължения на фирмата по ЗДДС

При липси на стоки, при придобиването, закупуването или внасянето на които регистрирано по ДДС лице е ползвало пълен или частичен данъчен кредит (ДК), лицето е длъжно да начисли ДДС в размера на приспаднатия кредит (чл.79, ал.3 на ЗДДС). Възстановяването на кредита се осъществява чрез т.нар. "корекция". Редът, сроковете и документите, с които се осъществява тя са определени в чл.79, ал. 3, 4 и 6 на ЗДДС и чл.66, ал.1, т.1-7 на ППЗДДС. Обстоятелствата, при които регистрираното лице не е задължено да извършва корекция на ползвания ДК за липсващи стоки, са регламентирани в чл.80, ал.1-ал.3 на Закона. В неговите разпоредби са посочени като такива случаите, при които липсата на стоките е причинена от:

* непреодолима сила;
* аварии или катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина;
* промяна във физико-механичните им свойства (размерът на липсата съответства на установени норми за пределни фири) или от стандартни количествени отклонения при транспорт или съхранение, определени в съответни стандарти, нормали или други нормативни актове.

Корекции на ползвания ДК не се извършват и в случаите, при които от началото на годината, в която е упражнено правото за неговото ползване, са изминали 5 години (чл.80, ал.1, т.3 на Закона).

Следователно при обстоятелствата, посочени в казуса:
1.1. Поради това, че търговското и данъчното ни законодателство не третират кражбата като"непреодолима сила" липсата на автомобила и стоката поради кражба не е обстоятелство, което освобождава фирмата от задължение за корекция на ДК, който е ползвала за тях.
1.2. Ако от началото на годината, през която е ползван ДК за откраднатия автомобил, са изминали 5 и повече години, фирмата няма задължение да извършва корекция на ползвания кредит.
1.3. Когато не са налице обстоятелства, които освобождават регистрираните лица от задължението да направят корекция на ползвания ДК за липсващите стоки, те следва да начислят данък в размер на приспаднатия данък. Корекцията се извършва в данъчния период, през който е възникнала липсата (в случая месеца, през който е извършена кражбата на автомобила и стоката). Тя се осъществява като се начислява ДДС в размер на ползвания ДК кредит при придобиването, закупуването или внасянето им. Начисляването се извършва с протокол по чл.66, ал.1 от ППЗДДС.
1.4. Предвид това, че по смисъла на ЗКПО и ЗСч липсващият автомобил е ДМА, а откраднатата стока не е такъв актив, размерът на дължимия данък за тях се определя по различен начин.
1.5. Данните от протокола по чл.66, ал.1 на ППЗДДС, с който е начислен дължимият данък, се отразява в дневника за продажбите и справката декларация за данъчния период, в които е установена липсата на стоките
1.6.
В случай, че автомобилът и откраднатите стоки са застраховани, фактът че за тях ще бъде получена застрахователна сума няма отношение към третирането им по ЗДДС.

2. Задължения на фирмата по ЗКПО

Тези задължения са свързани с признаването или непризнаването за данъчни цели на счетоводните разходи и приходи, свързани с липсата на дълготрайни и краткотрайни активи. Те са регламентирани в разпоредбите на чл. 27, 28 и чл.29 на ЗКПО. В съответствие с тях счетоводните разходи от липси на такива активи не се признават за данъчни цели. Изключение правят разходите от липси, предизвикани от непреодолима сила, технологичен брак и изтичане срока на годност на активите. За данъчни цели не се признават и разходите за данъка по чл.79, ал.3 на ЗДДС (размера на коригирания ДК за липсващите активи и стоки), както и последващите счетоводни разходи, отчетени по повод на вземане, възникнало в резултат на непризнати липси (чл.28, ал.4 и ал.5 на Закона). До размера на непризнатите разходи във връзка с липсите не се признават за данъчни цели и счетоводните приходи, възникнали по повод на липси или на вземане, свързано с тях (чл.27, ал.1, т.2 и чл.29 на ЗКПО).

Следователно при преобразуването на счетоводния си финансов резултат в резултат за данъчни цели за съответния данъчен период при посочените обстоятелства фирмата следва:
2.1. По реда на чл.28, ал.1 и ал.2 д на ЗКПО да преобразува в посока на увеличение на резултата си за данъчни цели счетоводните си разходи, отчетени при осчетоводяването на липсите от кражбата - автомобила и стоката, за съответния данъчен период.
2.2. По реда на чл.28, ал.4 да посочи в увеличение на счетоводния си резултат за данъчни цели размерът на ДДС, начислен за коригиране размера на ползвания ДК за откраднатите автомобил и стока по силата на чл.79, ал.3 на ЗДДС.
2.3. Има право да посочи в намаление на облагаемия си резултат приходите от получено застрахователно обезщетение за автомобила и за евентуално сключена застраховка на стоката срещу кражба. Размерът на намалението може да бъде до размера на счетоводните разходи във връзка с липсата, непризнати за данъчни цели по реда на чл.28 от ЗКПО. Превишението на приходите от застрахователни обезщетения над непризнатите разходи от липси се облага по общия ред.

3. Възстановяване на данъка по чл.52 на ЗМДТ

При кражба на превозно средство по силата на чл.60, ал.5 от ЗМДТ фирмата има право да й бъде възстановена пропорционалната част на сумата от платения от нея данък превозни средства, съответстваща на оставащите пълни месеци до края на съответната година. Броят на месеците се определя считано от месеца на настъпване на събитието, което се доказва с представянето на документ от съответния компетентен орган. Възстановяването се извършва по реда, сроковете и процедурите, регламентирани за целта в Данъчно осигурителния процесуален кодекс.

 

Реклама