Последно променен на Понеделник, 07 Януари 2013 15:50

Всички данъци и осигурителни вноски се плащат по банкови сметки на ТД на Националната агенция за приходите. Плащането на данъци и осигурителни вноски можете да направите по банков път и чрез поделенията на Български пощи. Съгласно Закона за задълженията и договорите, плащането се счита за извършено в деня на заверяване на сметката на получателя - получаване на сумата по сметката на приходната администрация.

За внасяне на данъци и осигурителни вноски се използва специален банков документ – преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета и специален образец на пощенски запис – пощенски запис за плащане към бюджета.

Най–важните елементи на платежните документи произтичащи от въвеждането на международния стандарт IBAN са:

1. IBAN номер — буквено цифрови кодове, състоящи се от 22 символа

2. BIC —8–символен буквен код на банката. BIC е единен за всички клонове на съответната банка;

3. Вид плащане — в образците на преводни нареждания трябва да се впише 6 цифров код, (представляващ цифрово обозначение на вида данък или осигурителна вноска).

Вижте и Указание 03-2009 “Съставяне на платежни документи”,публикувано на интернет-страницата на БНБ www.bnb.bg

За идентифицирането на направеното от клиента плащане е необходимо в преводното нареждане или пощенския запис да се попълнят правилно необходимите данни.

Дължимата лихва се внася по код за вид плащане на съответветния данък, съгласно указания на МФ ДДС №12/07.12.2006 г., при плащане на просрочено задължение за данъци /след изтичане на срока за доброволно плащане/. Например: дължимите наказателни лихви по данък върху доходите на физически лица се внасят по код 111213, а не по код 115000.

В "основание за плащане", в преводното нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета, се записват по отделно сумата на данъка и лихвата, които се плащат.

Съгласно чл.2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, български граждани на работа в чужбина и морските лица, самоосигуряващите се лица, в това число едноличните търговци, земеделските производители, тютюнопроизводителите, лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност на основание на регистрация, физическите лица - съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, внасят осигурителните вноски по сметката на компетентните Дирекции и офиси на НАП на самоосигуряващото се лице - поотделно за всеки месец, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето.

Съгласно чл.11 - за лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението.

Чрез системата Плащане на данъци и осигуровки по интернет клиентът би могъл да си попълни и разпечати предводно нареждане, което да отнесете в избрана от него банка без да е необходимо да нарежда превода от дебитната си карта. / НАП

Примери за пощенски запис; преводно нареждане/ вносна бележка за плащане от/ към бюджета 

 

Реклама