Последно променен на Четвъртък, 07 Февруари 2013 11:44

С окончателен данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи:

  1. Представителните разходи, свързани с дейността.
  2. Социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол. Социалните разходи, предоставени в натура включват и:
  • разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки "Живот";
  • разходите за ваучери за храна.

3.  Разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

==> Освобождаване от облагане

  1.  Освобождават се от облагане социалните разходи за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки "Живот" - в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице, когато данъчно задължените лица нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на извършване на разходите.
  2. Освобождават се от облагане социалните разходи за ваучери за храна, когато са в размер до 60 лв. месечно на всяко наето лице, при кумулативно наличие на следните условия:
  • договореното основно месечно възнаграждение на лицето в месеца на предоставяне на ваучерите е не по-малко от средномесечното договорено основно възнаграждение на лицето за предходните три месеца;
  • данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на предоставяне на ваучерите;
  • ваучерите са предоставени на данъчно задълженото лице от лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите въз основа на конкурс;

3.  Освобождаване от облагане на социалните разходи за транспорт на работници и служители и лицата, наети по договор за управление и контрол от местоживеенето до местоработата и обратно.

==> Освобождаването не касае разходи за транспорт, осъществен с лек автомобил или по допълнителни автобусни линии, с изключение на случаите, когато същият се извършва с лек автомобил до трудно достъпни и отдалечени райони, и без този разход данъчно задълженото лице не може да осигури осъществяването на дейността си.

==> Кой плаща този данък

Данъкът върху представителните разходи и данъкът върху разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност, се заплащат от лицата, които подлежат на облагане с корпоративен данък.

Данъчно задължени лица за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура по чл. 204, т. 2 са всички работодатели или възложители по договори за управление и контрол.

==> Закони

Данъкът върху разходите се регламентира от

Социалните разходи, които не са предоставени в натура, представляващи доход на физическо лице, се облагат при условията и по реда на     

==> Данъчна ставка

Данъчната ставка на данъка върху разходите е 10 на сто. 

==> Деклариране на данъка

Няма специален образец на декларация за данъка върху разходите. На основание чл.217, ал.1 от ЗКПО данъкът върху разходите сe декларира с годишната данъчна декларация, подавана от данъчно задълженото лице. 

==> Срокове за плащане на данъка

Данъкът върху разходите се внася до 31 март на следващата календарна година. 

==> Плащане на данъка

Плащане на данъка

Данъкът върху разходите може да се плати по следните начини:

....по банков път

По сметки към републиканския бюджет за ТД на НАП по регистрация

Вижте списък със сметки на НАП

Плащането може да стане от всяка банка с попълване на платежно нареждане (вносна бележка).

.....чрез Интернет

Плащането по интернет изисква дебитна карта и регистрация в интернет-страниците на E-pay и на НАП.

Вижте подробности за плащането на данъци и осигуровки по Интернет с дебитна карта.

.....с пощенски запис за данъчно плащане.

В записа се вписват адреса и наименованието на съответната териториална дирекция (офис) на НАП, пощенският код, както и дължимата сума.

Санкции

За невнесен в срок дължим данък, се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания

 

Реклама