Данък при източника

Печат
Събота, 14 Март 2009 20:12
Последно променен на Неделя, 01 Януари 2012 18:50

Данък при източника, удържан съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане

С данък при източника се облагат:

Дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени от местни юридически лица в полза на:

..........чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;

..........местни юридически лица, които не са търговци. 

Не се облагат с данък при източника дивидентите и ликвидационните дялове,  когато са разпределени в полза на:

.........местно юридическо лице, което участва в капитала на дружество като представител на държавата;

.........договорен фонд;

.........чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

 

С данък при източника се облагат и следните доходи на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната:

1.  Доходи от финансови активи и от сделки с финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и общините.

2.  Лихви, в това число лихви, съдържащи се във вноските по финансов лизинг.

3.  Доходи от наем или друго предоставяне за ползване на движимо имущество;

4.  Авторски и лицензионни възнаграждения.

5.  Възнаграждения за технически услуги.

6. Възнаграждения по договори за франчайз и факторинг.

7.  Възнаграждения за управление или контрол на българско юридическо лице.

8. Доходите от наем или друго предоставяне за ползване на недвижимо имущество, намиращо се в страната.

9.  Доходите от разпореждане с недвижимо имущество, намиращо се в страната.

10. Възнаграждения на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, за услуги или права, с изключение на случаите, когато услугите или правата са реално предоставени.

11. Неустойки и обезщетения от всякакъв вид, начислени в полза на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, с изключение на обезщетенията по застрахователни договори.  

Не се облагат с данък при източника доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗКПО 

Данъчна основа за данъка, удържан при източника:

1. Данъчната основа за определяне на данъка, за доходите от дивиденти е брутният размер на разпределените дивиденти.

2. Данъчна основа за определяне на данъка, за доходите от  ликвидационни дялове е разликата между пазарната цена на подлежащото на получаване от съответния акционер или съдружник и документално доказаната цена на придобиване на акциите или дяловете му.

3. Данъчна основа за определяне на данъка, удържан при източника за доходите от лихви по договори за финансов лизинг в случаите, когато в договора не е определен размер на лихвата е пазарната лихва.

4. Данъчна основа за определяне на данъка, удържан при източника за доходите на чуждестранни лица от разпоредителни действия с финансови активи, е положителната разлика между продажната им цена и тяхната документално доказана цена на придобиване.

5. Данъчна основа за определяне на данъка, удържан при източника за доходи на чуждестранни лица от разпореждане с недвижимо имущество, е положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на това имущество.

6. Данъчна основа за данъка, удържан при източника за доходите на чуждестранни лица във всички други случаи е брутният размер на доходите.      

Данъчни ставки:

1. Данъчната ставка на данъка върху доходите по чл. 194 от ЗКПО /дивиденти и ликвидационни дялове/ е 5 на сто.

 2. Данъчната ставка за данъка върху доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения е 5 на сто, когато едновременно са изпълнени следните условия:

3.      Данъчната ставка на данъка върху останалите доходи по чл. 195 от ЗКПО е 10 на сто.       

Деклариране на данъка:

Лицата, удържали и внесли данъка при източника и лицата, начислили дохода по чл. 12, ал. 3 (от разпореждане с финансови активи) и ал. 8, т. 2 (от разпореждане с недвижимо имущество), декларират това обстоятелство пред териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран или подлежи на регистрация платецът на дохода, чрез декларация по образец.

Декларацията се подава за всяко тримесечие в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е внесен данъкът. В случаите, когато платецът на дохода е лице, което не е задължено да удържа и внася данък, декларацията се подава от получателя на дохода.

По искане на заинтересовано лице за внесения данък върху доходи на чуждестранни юридически лица се издава удостоверение по образец. Удостоверението се издава от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където подлежи на внасяне данъкът.

Декларация за изтегляне:

Образец на Годишна данъчна декларация по чл.202а от ЗКПО.       

Декларация по чл. 201 от ЗКПО за удържан и внесен данък при източника

Срокове за внасяне на данъка

Лицата, които удържат данъка при източника върху доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, са длъжни да внесат дължимите данъци, както следва:

1. в тримесечен срок от началото на месеца, следващ месеца, през който е взето решението за разпределяне на дивиденти или ликвидационни дялове - в случаите, когато притежателят на дохода е местно лице на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане;

2. в срок до края на месеца, следващ месеца, през който е взето решението за разпределяне на дивиденти или ликвидационни дялове - за всички останали случаи.         

Лицата, които удържат данъка при източника върху всички други доходи на чуждестранни лица, са длъжни да внесат дължимите данъци, както следва:

1. в тримесечен срок от началото на месеца, следващ месеца на начисляване на дохода - в случаите, когато притежателят на дохода е местно лице на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане;

2. в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляване на дохода - за всички останали случаи.

Преизчисляване на данък при източника (чл. 202а от ЗКПО)

Чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има право да избере да преизчисли данъка при източника за доходите по чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8. Когато чуждестранното лице избере да преизчисли данъка при източника, преизчислението се извършва за всички реализирани от него доходи по чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8 през годината.

Когато чуждестранното лице избере да преизчисли данъка при източника за реализираните от него доходи, преизчисленият данък е равен на корпоративния данък, който би бил дължим за тези доходи, ако те са реализирани от местно юридическо лице. Когато чуждестранното лице е извършило разходи, свързани с доходите по изречение първо, за които би бил дължим данък върху разходите, ако те бяха извършени от местно юридическо лице, с този данък се увеличава сумата на преизчисления данък.

Когато размерът на внесения данък при източника по чл. 195, ал. 1 превишава размера на преизчисления данък, разликата подлежи на възстановяване до размера на данъка при източника по чл. 195, ал. 1, който чуждестранното лице не може да приспадне от дължимия данък в държавата, където то е местно лице.

Изборът за преизчисляване на данъка при източника се упражнява чрез подаване на годишна данъчна декларация по образец. Данъчната декларация се подава от чуждестранното лице в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София, в срок до 31 декември на годината, следваща годината на начисляване на доходите. 

Декларация за изтегляне:

Образец на Годишна данъчна декларация по чл.202а от ЗКПО.       

Възстановяването на данък се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София.

Редът за преизчисляване на данъка при източника не се прилага, когато чуждестранното лице е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, която не е държава - членка на Европейския съюз, с която Република България:

1. няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, или

2. има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, в която не е предвидено:

а) обмен на информация, или

б) сътрудничество при събирането на данъци. Източни НАП

Подобни статии: