Данък върху приходите (дължим от бюджетните предприятия)

Печат
Събота, 14 Март 2009 20:05
Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 21:34

Съгласно чл.248 от ЗКПО приходите на бюджетните предприятия от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество се облагат с данък върху приходите по реда на глава тридесет и трета от същия закон.

Данъчната ставка е в размер на 2 на сто за общините и 3 на сто – за останалите бюджетни предприятия.

Кой плаща този данък

Бюджетните предприятия, определени с § 1, т.1 от ДР на Закона за счетоводството, които реализират приходи от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество.

Закони

Данъкът се регламентира от Закона за корпоративното подоходно облагане

Срокове за деклариране и плащане

....15-о число на следващия месец – внасяне на данъка за предходния месец;

.....До 31 март на следващата календарната година – подаване на декларация за предходната година и внасяне на данъка от корекцията на данъчната основа съгласно чл.253, ал.2 от ЗКПО.

Деклариране на данъка върху приходите

Годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация.

Декларация за изтегляне:

Годишна данъчна декларация по чл.252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия

На основание чл. 252, ал. 2 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО годишен отчет за дейността е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката.

Декларациите се подават:

.....в офиса на Националната агенция за приходите по регистрация или

.....по пощата с обратна разписка

Плащане на данъка върху приходите:

.....по банков път

По сметки към републиканския бюджет за ТД на НАП по регистрация.

Вижте списък със сметки по ТД на НАП.

Плащането може да стане от всяка банка с попълване на платежно нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета. Това също се променя

! Обичайно банките удържат такса за преводите. Най-ниска е таксата в банката, в която е сметката на съответната териториална дирекция (офис) на НАП.

Вижте списъка с банките, които обслужват сметките на Националната агенция за приходите.

.....чрез Интернет

Плащането по интернет изисква регистрация в интернет-страниците на E-pay и на НАП.

.....с пощенски запис за данъчно плащане.

В записа се вписват адреса и наименованието на съответната териториална дирекция (офис) на НАП, пощенският код, както и дължимата сума.

Санкции

Съгласно чл. 261 ал. 1 от ЗКПО данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно (§ 1, т.44 от ДР) нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000 лв. (чл.261, ал.2 от ЗКПО).

Данъчно задължено лице, което не изпълни задълженията си по чл. 252, ал. 2 (за подаване на годишен отчет за дейността), се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение - в размер от 1500 до 5000 лв. (чл.276 от ЗКПО).

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от упълномощено от него длъжностно лице (чл. 278, ал. 1 от ЗКПО). Съгласно чл.278, ал.2 от ЗКПО установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.