Последно променен на Неделя, 01 Януари 2012 18:40

Наръчник по корпоративно подоходно облагане, версия 2011 г.

С § 5 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г. е утвърден коефициент за определяне на месечните авансови вноски за корпоративни данъци по реда на ЗКПО в размер 1,1

На облагане с корпоративен данък подлежи:

...........печалбата на местните юридически лица;   

...........печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията, от сделки по чл.1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество;

............печалбата на чуждестранните юридически лица от място на стопанска дейност в Република България.

Съгласно чл.2, ал.2 от ЗКПОнеперсонифицираните дружества и осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, се приравняват на юридическите лица.

     

Кой плаща корпоративен данък? 

Лицата, задължени за корпоративен данък са:

.............местните юридически лица – търговски дружества;

.............местните юридически лица, които не са търговци – за печалбата им от сделки по чл.1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество;

.............местните неперсонифицирани дружества и осигурителни каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване;

.............чуждестранните юридически лица, когато осъществяват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност;

.............чуждестранните неперсонифицирани дружества, когато осъществяват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност.

Корпоративен данък не заплащат лицата, които подлежат на облагане само с алтернативни данъци за съответната дейност, посочена в Част  пета от ЗКПО. Това са  бюджетните предприятия, организаторите на хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби. Съгласно чл.218, ал.2 от ЗКПО организаторите на хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби се облагат с корпоративен данък за всички останали дейности извън подлежащите на облагане с алтернативен данък. Следователно за дейностите си извън подлежащите на облагане с алтернативен данък, тези лица са задължени за корпоративен данък.

Закони

Облагането с корпоративен данък се регламентира от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Данъчна основа

Съгласно чл.19 от ЗКПО данъчната основа за определяне на корпоративния данък е данъчната печалба.

Размер на данъка

Данъчната ставка на корпоративния данък е 10 на сто (чл.20 от ЗКПО).

Срокове за деклариране и плащане

......До 31 март на следващата календарна година – подаване на годишна данъчна декларация;

.....До 31 март на следващата календарна година – внасяне на корпоративния данък след приспадане на направените авансови вноски.

Деклариране:

Годишната данъчна декларация се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация.

Декларация за изтегляне:

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, с приложения и указания за ползване 

    

Вижте и  документите, които следва да бъдат подадени заедно с декларацията (предстои) 

 

Декларацията се подава:

.....в офиса на Националната агенция за приходите по регистрация

.....по пощата с обратна разписка

.....чрез интернет

Ако притежавате универсален електронен подпис трябва да:

.....попълните и подадете заявление за подаване на данъчни декларации по електронен път,

......попълните и потвърдите в потребителския ви профил в системата „Подаване на данъчна декларация по интернет”.

Съгласно чл.92, ал.5 от ЗКПО данъчно задължено лице, което подаде годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността  до 31 март на следващата година по електронен път и внесе корпоративния данък в същия срок, може да ползва отстъпка в размер 1 на сто от дължимия годишен корпоративен данък, но не-повече от 1000 лв.

Плащане на корпоративния данък

Данъкът се внася:

.....по банков път

.....по сметки към републиканския бюджет за ТД на НАП по регистрация.  

Плащането може да стане от всяка банка с попълване на платежно нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета.

! Обичайно банките удържат такса за преводите. Най-ниска е таксата в банката, в която е сметката на съответната териториална дирекция (офис) на НАП.

Вижте списъка с банките, които обслужват сметките на Националната агенция за приходите.

.....чрез Интернет

Плащането по интернет изисква дебитна карта и регистрация в интернет-страниците на E-pay и на НАП.

.....с пощенски запис за данъчно плащане.

В записа се вписват адреса и наименованието на съответната териториална дирекция (офис) на НАП, пощенският код, както и дължимата сума.

С чл.94, ал.1 от ЗКПО е регламентирано, че надвнесеният корпоративен данък може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за същия данък считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която корпоративният данък е надвнесен. Приспадането се извършва от данъчно задълженото лице. Когато след подаването на годишната данъчна декларация се установи, че данъчно задълженото лице без основание е приспаднало корпоративен данък, за невнесените авансови вноски се дължат лихви (чл.94, ал.2 от ЗКПО).

Съгласно чл.9 от ЗКПО за невнесените в срок дължими данъци, включително за авансовите вноски, се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

        

Авансови вноски за корпоративен данък

Авансови вноски не правят:

1. данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 200 000 лв.;

2. новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

Авансовите вноски за корпоративния данък са месечни и тримесечни.

Месечни авансови вноски - извършват се данъчно задължени лица, формирали данъчна печалба за предходната година.

Когато данъчната печалба за предходната година превишава данъчната печалба за годината преди предходната, месечната авансова вноска за април се увеличава със сума, определена по формулата към чл.  86, ал.2 от ЗКПО.

Когато данъчната печалба за годината преди предходната превишава данъчната печалба за предходната година, месечната авансова вноска за април се намалява със сумата, определена по формулата към чл.86, ал.3 от ЗКПО. 

Тримесечни авансови вноски – извършват се от данъчно задължени лица, които нямат задължение да правят месечни авансови вноски.

Срокове за внасяне:

…..месечни авансови вноски - до 15-о число на текущия месец;

…..тримесечни авансови вноски - до 15-о число на месеца, следващ тримесечието като за четвърто тримесечие не се прави авансова вноска.

Деклариране

Декларация се подава само за намаляване на авансовите вноски съгласно чл.88, ал.1 от ЗКПО.

Декларация за изтегляне:

Декларация за намаляване на авансовите вноски по чл.88, ал.1 от ЗКПО 

Срокове за деклариране: за подаване на декларацията за намаляване на авансовите вноски няма изрично определен срок, но намалението на вноските може да се ползва едва след нейното подаване.

Декларацията се подава:

…..в офиса на Националната агенция за приходите по регистрация

…..по пощата с обратна разписка

…..чрез интернет (когато бъде осигурена тази услуга)

Плащане на авансовите вноски . Източник НАП

Санкции. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба.

Подобни статии:
 

Реклама