Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 20:19

За годишното облагане и деклариране на доходите, придобити през 2009 г., се прилагат разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

С данък върху общата годишна данъчна основа се облагат доходите на физическите лица, придобити от:

........трудови правоотношения;

........друга стопанска дейност;

........наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;

........прехвърляне на права или имущество;

........доходи от други източници.

Данъкът върху общата годишна данъчна основа се определя като общата годишна данъчна основа се умножи по данъчна ставка 10 на сто.

Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат отделно, с данък върху годишната данъчна основа, при данъчна ставка 15 на сто.

Срокове

........Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2009 г. е до 30 април 2010 г.

 ........Срокът завнасяне на декларирания в годишната данъчна декларация данък за довнасяне също е до 30 април 2010 г.

Вижте повече информация за Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с приложенията и указания за това как да я подадете

Важно! Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 10 февруари 2010 г., ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.

Лицата, които подадат годишна данъчна декларация в срок до 30 април 2010 г. по електронен път, ползват отстъпка от 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие, че не ползват отстъпката от 5 на сто, предвидена за срока до 10 февруари.

Внимание! Годишна данъчна декларация са задължени да подават и местни физически лица, които имат непогасена част/остатъци по предоставени или получени парични заеми. В декларацията за 2009 г. се посочва:

- непогасената част от предоставените парични заеми през 2009 година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.;

- непогасените към края на 2009 година остатъци от предоставени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.;

- непогасената част от получените парични заеми през 2009 година, ако размерът им надхвърля 10 000 лв., с изключение на получените банкови кредити;

- непогасените към края на 2009 година остатъци от получени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, с изключение на получените банкови кредити, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.

Декларацията се подава и от физически лица, които през 2009 г. са придобили доходи, подлежащи на облагане с патентен данък, и/или доходи от непреработена растителна и животинска продукция, придобити от лицата, регистрирани като  тютюнопроизводители или земеделски производители. Годишна данъчна декларация са задължени да подават също местните физически лица, които през 2009 г. притежават акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и/или недвижима собственост в чужбина или са придобили доходи от доброволно осигуряване и застраховане и/или дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.

Кога не се подава годишна данъчна декларация:

Годишна данъчна декларация не са задължени да подават физическите лица, които през 2009 г. са придобили само:

..........доходи от трудови правоотношения, при условие, че работодателят по основното трудово правоотношение е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на 2010 г., и/или

..........необлагаеми доходи, с изключение на доходите от непреработена растителна и животинска продукция на лица, регистрирани като тютюнопроизводители или земеделски производители, и/или

.........доходи, облагаеми с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ, с изключение на тези от доброволно осигуряване и застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.

Годишна данъчна декларация не се подава и в случаите, когато физическото лице е регистрирано като едноличен търговец, но през 2009 г. не е осъществявало стопанска дейност и не е придобило други доходи, подлежащи на деклариране в годишната данъчна декларация и не са получили и/или предоставили парични заеми, които подлежат на деклариране.

Декларациите се подават:

..........лично в офис на НАП по постоянен адрес на физическите лица и едноличните търговци или

..........по пощата с обратна разписка. Вижте адресите и пощенските кодове на офисите на НАП или

.........на място в 414 пощенски станции, където служител на "Български  пощи" ще ви издаде входящ номер.

.........по Интернет с електронен подпис. Вижте подробности за декларирането на доходите по Интернет

Вижте какви документи се прилагат към данъчната декларация...

Вижте начините за плащане на данъка върху доходите:

Не забравяйте и:

Годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица може да се подаде и чрез Интернет с електронен подпис.

Подобни статии:
 

Реклама