Последно променен на Четвъртък, 03 Януари 2013 14:48

 Списък на банковите сметки на НАП 

От 1 януари 2013 г. влизат в сила следните изменения в банковите сметки и кодовете за вид плащане:

Закриват се всички сметки за ДОО и НЗОКна НАП в банките, както и всички свързани с тях кодове за вид плащане55 хх уу и 56 хх уу.

Закриват се всички кодове за вид плащане 11 хх хх на сметки за републикански данъци на НАП, както и се закриват всички кодове за вид плащане на сметки за ДЗПО на НАП. 

Всички плащания към централния бюджет, НОИ и НЗОК се превеждат от лицата по досегашните сметки за републикански данъци на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага само код за вид плащане 11 11 11 .

Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат от лицата по досегашните сметки за ДЗПО на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага само код за вид плащане 58 11 11;

За плащания към сметките за приходи от централния бюджет, НОИ и НЗОК и сметките за ДЗПО на ТД на НАП няма да се прилага образецът "Платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета /многоредово/".

От 01.01.2013г. отпада необходимостта от задължително попълване от лицата при преводи към сметки за приходи от централния бюджет, НОИ и НЗОК и сметки за ДЗПО на ТД на НАП на следните реквизити на платежното нареждане:

"Вид и номер на документа, по който се плаща";

"Дата (ддммгггг) на документа";

"Период, за който се плаща".

Задължените лица могат да внасят по сметка за централния бюджет, ДОО и НЗОК с един платежен документ дължими суми за повече от един вид публични вземания, включително и едновременно внасяне с един платежен документ на дължими суми за републикански данъци, ДОО и НЗОК (но не и за вноските за ДЗПО, тъй като те се внасят по отделна сметка 7318 на съответната ТД на НАП).

От 01.01.2011 г се закрива съществуващата сметка на ТД на НАП – София – офис „Оборище” за събиране на глобите, наложени от органите на КАТ с IBAN BG26BUIB98888193945000 и свързаните с нея кодове за вид плащане 115091 и 115092.

 Кодове за вид плащане

Считано от 01.01.2010 г. се закриват всички сметки на НАП за фонд „Гарантирани вземания на работници и служители” („ГВРС”)и Учителски пенсионен фонд („УчПФ”), както и всички свързани с тях кодове за вид плащане. Вноските за фонд „Гарантирани вземания на работници и служители” и Учителския пенсионен фонд от 01.01.2010г. подлежат на внасяне чрез съответните сметки 7315 на териториалните структури на НАП за приходите на ДОО, като се прилагат новосъздадени кодове за вид плащане за сметки 7315.

Във връзка с предстоящото поемане от НАП на дейността на Агенцията за държавни вземания по принудително събиране на публични държавни вземания,  от 01.01.2010 г.  се откриват нови банкови сметки на Териториалните дирекции и офисите на НАП за принудително събиране на вземания и от продажби на конфискувани активи. 

От 01.01.2010 г. се закриват всички банкови сметки на Агенцията за държавни вземания.

 

Реклама