Една от несъмнено най-съществените промени в ЗДДС, които са в сила от 1 януари 2009 г., е промяната в условията за упражняване правото на данъчен кредит (ДК), регламентирана с разпоредбите на новия чл. 73а на закона.

 

Тя е пряко отражение на становището на Съда на европейската общност (СЕО) по прилагането на Шестата директива относно общностната система за облагане с ДДС на доставки, за които е приложим режимът за самоначисляване на данъка, изразено в решение на съда от 08. 05. 2008 г. по дела С -95/07 и С - 96/07. Според това решение на СЕО правото на ДК е същностен елемент на системата за функциониране на ДДС с абсолютен характер и е неразделна част от нея. Ето защо към лишаване на данъчно задължените лица (ДЗЛ) от това право би следвало да се прибягва само при обстоятелства, които доказват наличието на умишлено отклонение от данъчните разпоредби, с което се нанасят щети на фиска. Техните формални нарушения са обект на разпоредбите за административни наказания и санкции, предвидени в закона.

 

Всеизвестно е, че в досегашната практика на нашата администрация по приходите този принцип много често се пренебрегваше, и на ДЗЛ се отказваше ДК на формални основания. В резултат на това за периода след 1 януари 2007 г., през който по силата на хармонизацията на данъчното ни законодателство с европейското принципите на Шестата директива би следвало да се спазват, у нас са налице много откази на ДК, издадени в нарушение на тези принципи. Поради това, че тяхното прилагане с обратна сила е невъзможно, за коригиране на нарушенията е дадена възможност ДЗЛ да ползват неправомерно отказан им ДК за доставки, извършени след 1 януари 2007 г., при които би бил приложим новият чл. 73а на ЗДДС.

 

Тази възможност е регламентирана с разпоредбите на § 18 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗИДЗДДС . На практика хипотезите, които очертават посочените в тях фактологични обстоятелства, при които ДЗЛ имат това право, фактически връща приложението на чл. 73а назад във времето за периода 1 януари 2007 г. - 31 декември 2008 г. и дават възможност да се коригира неправомерно отказан ДК за този период.

 

В зависимост от конкретните обстоятелства, при които ДЗЛ не са ползвали ДК за доставки, извършени в този период, за който би бил приложим чл. 73а на закона, корекциите се извършват чрез приспадането на кредита от техните данъчни задължения през настоящата година. Тази възможност може да се използва до четвъртия данъчен период, т.е. до м. април включително на 2009 г.- за хипотезите по ал. 2 и 3 на § 18 и до седем данъчни периода, т.е. до м. юли включително на 2009 г. - за тези по ал.3 на същия параграф. Какви са практическите действия, които следва да извършат ДЗЛ, за да използват тази възможност?

Преди всичко лицата трябва да са наясно дали и при какви обстоятелства е приложима тя за извършените от тях доставки за периода, обект на корекции, т.е. да са наясно със следните въпроси:

1.     Кои ДЗЛ имат право да извършват корекции на отказан им ДК за минали данъчни периоди?

В съответствие с разпоредбата на ал.1 от §18 на ПЗР на ЗИДЗДДС:
"Регистрираните лица - получатели по доставката или вносители, за които данъкът е станал изискуем като лице - платец по глава осма, които до 1 януари 2009 г. не са начислили данък по реда на чл. 86, ал. 1, и/или не са упражнили правото си на ДК за него, могат да начислят данъка, съответно да упражнят правото си на приспадане на ДК, в 4-месечен срок от влизането в сила на този закон".

Следователно от възможността за ползване на неправомерно отказан им ДК за периода 1 януари 2007 г. -31 декември 2008 г. може да се възползват регистрираните по ДДС лица, получатели или вносители на доставки, при които те са платци на данъка по реда на глава осма от ЗДДС.

2.     При кои видове доставки получателите и вносителите им са платци на данъка по реда на глава осма от закона?

Такива са доставките, обект на разпоредбите на посочената глава на закона, в т.ч., както следва:

2.1.     Доставките, при които доставчикът не е регистриран по ЗДДС и не е установен на територията на страната и данъкът е изискуем от получателите им по реда на чл.82 от закона, посочени в неговата:

2.1.1.    алинея 2 - за доставените им:

* услуги по чл.21, ал.3 на закона, независимо дали доставчикът им е установен в държава членка на ЕС или в трета страна или територия;
* услуги по чл.22, 23 и 24, получени от доставчици, установени на територията на друга държава членка на Общността;
* стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчик, установен на територията на държава членка на Общността;
* природен газ чрез тръбопроводи или на електрическа енергия от доставчик, установен извън територията на страната, независимо дали в държава членка на ЕС или извън Общността.


 2.1.2.   алинея 3 - за доставки, при които данъкът е изискуем от придобиващия по тристранна операция, осъществена при условията на чл.15 от закона.
     
2.1.3.
   алинея 4 - за доставки, свързани с инвестиционно злато, при които данъкът е изискуем от получателя им.

 2.1.4.  алинея 5 - за доставки на отпадъци, облагаеми по реда на чл. 163а на закона, при които данъкът е изискуем от получателя им, независимо дали доставчикът им е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
     

2.2.     Вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП) по смисъла на чл. 13 от закона, при които данъкът е изискуем от получателя им по силата на чл. 84 от глава осма.

2.3.     Вносителите на стоки по инвестиционни проекти, които имат разрешение от министъра на финансите за прилагане на специалния режим за облагане по реда на чл. 164 на закона.

На практика това са всички получени доставки от регистрирани по ЗДДС ДЗЛ, при които е налице т. нар. "обърнато данъчно задължение" и задължен да начисли ДДС за тях е не доставчикът, а получателят им.

Според нас регистрираните по ЗДДС лица имат право да ползват ДК за минали периоди и за получени доставки от внос по чл. 16 от закона, отказан им поради пропуснат преклузивен срок по чл. 72, ал. 1 от закона. Аргумент за това по наше мнение е това, че в тези случаи не е налице обърната данъчно задължение, но данъкът също е изискуем от вносителите по чл.16 на закона и те са посочени като такива в чл. 83, ал. 1 от глава осма. За целта лицата следва да притежават митническа декларация за вноса на доставката, в която са посочени като вносители, и да са внесли за нея ДДС по реда на чл. 90, ал.1 на закона.

3.      В какви случаи и при какви обстоятелства ДЗЛ имат право да ползват ДК за получени от тях доставки от горепосочения вид за периода 1 януари 2007 г. - 31 декември 2009 г.?


В съответствие с разпоредбите на §18 от ПЗР на ЗИДЗДДС такова право имат регистрираните лица:
     

3.1.     Получатели по доставката или вносители, за които данъкът е станал изискуем като лице - платец по глава осма, които до 1 януари 2009 г. не са начислили данък по реда на чл. 86, ал. 1, и/или не са упражнили правото си на ДК за него (ал.1 на §18 от ПЗР);

3.2.     Получатели по доставката или вносители, за които данъкът е станал изискуем като лице - платец по глава осма, с неприключили до 1 януари 2009 г. съдебни или административни производства във връзка с отказан им ДК за доставки, при които са налице изискванията и обстоятелствата по чл.73 а на закона (ал. 3, на §18 от ПЗР);

3.3.     Регистрирани лица, спрямо които има влязъл в сила индивидуален административен акт, въз основа на който не им е признато право на ДК за доставки, при които данъкът е изискуем от получателя/ вносителя, и за които би се приложил новият чл. 73а на закона.

4.     Чрез какви практически действия ДЗЛ могат да упражнят правото си на ДК за минали периоди?

Преди всичко лицата следва да направят преглед на доставките от горепосочения вид, които са получили в периода 1 януари 2007 г. - 31 декември 2008 г. Обект на проверката е наличието или отсъствието на обстоятелствата, регламентирани в чл. 73а на закона и в ал. 1 на §18 от ПЗР на ЗИДЗДДС. При наличието на тези обстоятелства и в зависимост от конкретната хипотеза за всяка отделна такава доставка, при която не е начислен или не е ползван ДК, лицата коригират извършеното в миналите данъчни периоди.

4.1.     За случаите, посочени в т. 3.1 по-горе, корекцията се извършва като:
     
4.1.1.
   Ако, въпреки че са били задължени да начислят данък за получените доставки по реда на чл. 86, ал.1 от закона, ДЗЛ не са начислили такъв, те могат да начислят данъка с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, да отразят данните му в данъчните си регистри, респективно в дневника си за продажбите и дневника за покупките и в справките си декларации за един от първите четири данъчни периоди на 2009 г., т.е. до м. април т. г. В рамките на посочения срок начисляването на данъка и правото за упражняване на ДК за него може да се прилагат за един и същ или за различни данъчни периоди.
     
4.1.2.
   Когато лицата не са упражнили правото си на ДК поради пропуснат преклузивен срок по чл. 72, ал. 1 от закона и/или такъв им е бил отказан поради пропускането му, т.е. на формални основания, те могат да упражнят това си право като отразят данните от протоколите или от митническите декларации, в които е начислен данъкът ( и е платен при внос по чл. 16 от закона) в дневника си за покупки и в справките си декларации за един от четирите данъчни периоди на 2009 г., т.е. до м. април т. г.

4.2.     При наличието на обстоятелствата по т. 3. 2 по-горе ДЗЛ могат да упражнят и правото си на ДК и за доставки от посочения вид, за които има неприключили към 1 януари 2009 г. административни или съдебни производства. В този случай, в зависимост от конкретните обстоятелства, свързани със съответната доставка, те могат да упражнят това си право по реда, посочен в т. 4.1.1. или т. 4. 2. по-горе.

4.3.     Регистрираните лица, спрямо които има влязъл в сила индивидуален административен акт, въз основа на който не им е признато право на ДК за доставки, при които данъкът е изискуем от тях като получатели/ вносители, и за които би се приложил новият чл. 73а, могат да упражнят правото си на ДК като включат данните от протокола за начисляване на данъка за съответната доставка в дневника си за покупки за данъчен период януари 2009 г. или в някой от следващите шест данъчни периода на годината. Когато дължимият данък за съответната доставка е начислен от лицето или от органите по приходите за предходен данъчен период, данните от протокола не се включват в дневника за продажбите, а само в дневника за покупките.

Като заключение в допълнение към изложеното ще посочим, че в съответствие с §14 от ПЗР на ПИДППЗДДС (обн. ДВ, бр. 4 от 16 януари 2009 г.): "Регистрираните лица - получатели по доставката или вносители, за които данъкът е станал изискуем като лице - платец по глава осма от закона, до 31 декември 2008 г. включително, които към тази дата са начислили данъка извън сроковете по чл. 117, ал. 3 от закона, и /или са упражнили правото си на ДК извън сроковете по чл. 72 от закона..." не прилагат изискването на новата ал. 5 на чл. 81 от ППЗДДС. Според нейната разпоредба в случаите, по чл. 73а от закона, когато данъкът е начислен извън сроковете по чл. 117, ал. 3 от закона, издаденият протокол не се отразява в дневника за продажби за периода, в който е издаден. Той следва да се отрази в дневниците за продажби и покупки на лицата за данъчния период, през който данъкът е станал изискуем, като при това се прилага чл.126, ал. 3, т. 2 на закона, т.е. уведомява се писмено компетентната данъчна администрация, която предприема действия за промяна на данъчните задължения на лицето за съответния данъчен период.

Източник: БТТП Инфобизнес

 

Реклама