Последно променен на Сряда, 11 Август 2010 17:55

Приложение № 1 към чл. 74, ал. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 

ТД на НАП

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ

 

Входящ № / г.

ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

 

 

 

 

Попълва се от приходната администрация

А. Наименование и адрес за кореспонденция на

 

Идентификационен номер

регистрираното лице

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел А: Настоящото заявление подавам за регистрация по ЗДДС:

 

Регистрация по ЗДДС

 

Промяна на данни относно регистрацията по ЗДДС

Раздел Б: Правото (задължението) си за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност реализирам на основание:

 

Чл. 96, ал. 1 ЗДДС - задължителна регистрация при облагаем оборот

 

съгласно чл. 96, ал. 1 ЗДДС за последните 12 последователни месеца

 

преди текущия ___________________ лв.

 

Чл. 100, ал. 1 ЗДДС - регистрация по избор за лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 ЗДДС

 

Чл. 97, ал. 1 ЗДДС - задължителна регистрация за лице, установено в друга държава членка, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка

 

Чл. 98, ал. 1 ЗДДС - задължителна регистрация за данъчно задължено лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната съгласно чл. 20 при условията на дистанционна продажба по чл. 14 ЗДДС

 

Чл. 100, ал. 3 ЗДДС - регистрация по избор за данъчно задължено лице, което извършва доставки на стоки при условията на дистанционни продажби и за което не са налице основанията за задължителна регистрация по чл. 98, ал. 1 ЗДДС

 

Чл. 99, ал. 1 ЗДДС - задължителна регистрация за данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3 и чл. 102 и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки

 

Чл. 100, ал. 2 ЗДДС - регистрация по избор на данъчно задължено лице, което извършва вътреобщностно придобиване на стоки и за което не са налице условията на чл. 99, ал. 1 ЗДДС

 

Чл. 132, ал. 1 ЗДДС - задължителна регистрация на лице, което на основание чл. 10, ал. 1 ЗДДС придобива стоки и услуги от регистрирано лице

Раздел В: Приложени документи

 

Справка за облагаемия оборот по чл. 96 ЗДДС по месеци за последните 12 месеца преди текущия

 

Друг документ: _______________________________________________________

 

Друг документ: _______________________________________________________

 

Друг документ: _______________________________________________________

 

Друг документ: _______________________________________________________

 

Друг документ: _______________________________________________________

Раздел Г: Акредитиран представител

 

Регистрацията по този закон осъществявам на основание чл. 133 ЗДДС чрез

 

акредитирания представител: _____________________________________________

 

Идентификационен номер на акредитирания представител: _____________________

 

Адрес на акредитирания представител: _____________________________________

 

Подписаният _________________________________________________________

 

декларирам, че представлявам акредитирания представител, посочен по-горе, и съм се запознал със задълженията на акредитирания представител съгласно ЗДДС и правилника за неговото прилагане.

 

Дата: _________ Длъжност: ___________________ Подпис и печат: ____________

 

Долуподписаният ______________________________________________________

 

декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по НК.

 

Дата: _________ Длъжност: ___________________ Подпис и печат: ____________

 

 

         

Забележка. Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

Заявление за регистрация по ДДС - свали като Word документ

Документи за регистрация по ДДС

 

Реклама