Последно променен на Петък, 04 Февруари 2011 18:20

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка 
1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи - данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта: 

1 и 2 звезди  от 25 до 250 лв. 

2. Заведения за хранене и развлечения - данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта: 

а) ресторанти:    
1 - 2 звезди  от 1 до 35 лв. 
3 звезди  от 6 до 60 лв. 
б) заведения за бързо    
обслужване:    
1 - 2 звезди  от 1 до 20 лв. 
3 звезди  от 3 до 35 лв. 
в) питейни заведения    
с изключение на по-    
сочените в буква "е":    
1 - 2 звезди  от 1 до 20 лв. 
3 звезди  от 2 до 35 лв. 
г) кафе-сладкарници:    
1 - 2 звезди  от 1 до 20 лв. 
3 звезди  от 3 до 50 лв. 
д) барове:    
- дневни:    
2 звезди  от 3 до 50 лв. 
3 звезди  от 10 до 84 лв. 
- нощни:    
2 звезди  от 5 до 63 лв. 
3 звезди  от 20 до 98 лв. 
е) бюфети, каравани и    
павилиони - за обект:  от 75 до 500 лв. 

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта - данъкът се определя за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта: 
от 2 до 20 лв. 
4. Платени паркинги - данъкът се определя за място за паркиране според местонахождението на обекта: 

лева за брой място  от 5 до 200 лв. 

5. Дърводелски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
от 50 до 780 лв. 
6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
от 40 до 840 лв. 
7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
от 500 до 2500 лв. 
8. Обущарски и шапкарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
от 40 до 120 лв. 
9. Металообработващи услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
от 100 до 910 лв. 
10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта: 
от 60 до 840 лв. 
11. Машинописни и/или копирни услуги - данъкът се определя на брой устройство според местонахождението на обекта: 
от 180 до 594 лв. 
12. Козметични услуги, поставяне на татуировки - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта: 
от 130 до 900 лв. 
13. Маникюр, педикюр - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта: 
от 60 до 420 лв. 
14. Часовникарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
от 60 до 390 лв. 
15. Тапицерски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
от 180 до 520 лв. 
16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
от 190 до 1200 лв. 
17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
от 280 до 1900 лв. 
18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
от 100 до 560 лв. 
19. Стъкларски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
от 100 до 700 лв. 
20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
от 47 до 980 лв. 
21. Отдаване на видеокасети под наем - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
от 300 до 3250 лв. 
22. Компаньонки и компаньони - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
от 3000 до 6440 лв. 
23. Масажистки и масажисти - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
от 500 до 1680 лв. 
24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
от 2000 до 5600 лв. 
25. Фотографски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
от 200 до 1040 лв. 
26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
от 100 до 3500 лв. 
27. Санитарни възли, наети под аренда - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
от 150 до 420 лв. 
28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
от 50 до 198 лв. 
29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
от 50 до 98 лв. 
30. Заложни къщи: 
от 3000 до 28 000 лв. 
31. Продажба на вестници, списания, българ-ска и преводна литература - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
от 30 до 260 лв. 
32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
от 300 до 1300 лв. 
33. Игри с развлекателен или спортен характер - данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта: 
а) развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон: 
от 100 до 198 лв. 
б) минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла: 
от 8 до 26 лв. 
в) зали за боулинг и кегелбан - за игрален коридор, и билярд - за маса: 
от 40 до 140 лв. 
34. Фитнес центрове и спортни зали - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
от 1,50 до 4 лв. за 1 кв. м и от 300 
до 840 лв. за един фитнес уред 
35. Химическо чистене, пране и гладене - данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта: 
от 133 до 440 лв. 
36. Мелничарски услуги: 
а) мелници за брашно - от 18 до 36 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия; 
б) мелници за фураж стационарни - от 600 до 1200 лв. 
37. Услуги с атрактивен характер: 

а) корабчета  от 750 до 1500 лв. 
на брой; 
б) лодки  от 450 до 900 лв. 
на брой; 
в) яхти  от 900 до 1800 лв. 
на брой; 
г) джетове  от 900 до 1800 лв. 
на брой; 
д) влакчета  от 30 до 60 лв. 
на място; 
е) файтони  от 75 до 150 лв. 
на място; 
ж) водни ски, водни пла-  от 150 до 300 лв. 
нери и сърфове, водни ко-  на брой 
лела, включително наду-  оборудване; 
ваеми, водни увеселения    
з) зимни ски (включи-  от 150 до 300 лв. 
телно ски екипировка),  на брой 
зимни кънки, сноубор-  оборудване; 
дове, шейни    
и) въртележки, виенски  от 150 до 300 лв. 
колела, блъскащи се  на място; 
колички, велосипеди    
и рикши    
к) детски колички и  от 150 до 300 лв. 
моторчета  на брой; 
л) стрелбища  от 300 до 600 лв. 
на брой 

38. Обучение на водачи на моторни превозни средства - данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери: 

а) мотопеди,  от 200 до 475 лв. 
мотоциклети    
б) други МПС  от 400 до 950 лв. 


39. Услуги "Пътна помощ" на пътни превозни средства - от 2000 до 4000 лв. за брой моторно превозно средство. 
40. Услуги със земеделска и горска техника - данъкът се определя за брой техника, както следва: 
а) комбайн - от 330 до 660 лв.; 
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини - от 110 до 220 лв.; 
в) прикачни, навесни и стационарни машини - от 11 до 22 лв. 

 

Реклама