Данък върху превозните средства

  С данък върху превозните средства се облагат:

1.превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;

2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;

3.  въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства.

Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.

   Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока от 6 месеца .

  Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство.

   Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в двумесечен срок .При кражба и унищожаване на превозно средство, декларация не се подава.

   Служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При кражба и унищожаване на превозно средство, данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган, удостоверяващ съответното обстоятелство.

     Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.

 Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

   При подаване на декларация за притежаваните превозни средства при придобиването им, собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност - документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност

  Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 55, ал. 7 липсват данни за допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в декларацията по ал. 1 се посочва допустимата максимална маса на състава от превозни средства, определена от производителя.

 
Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) За леки автомобили общинският съвет определя размера на данъка с наредбата по чл. 1, ал. 2 съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

1. до 37 kW включително - от 0,34 до 1,02 лв. за 1 kW;

2. над 37 kW до 55 kW включително - от 0,40 до 1,20 лв. за 1 kW;

3. над 55 kW до 74 kW включително - от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW;

4. над 74 kW до 110 kW включително - от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW;

5. над 110 kW - от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW.

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:

 

Брой на годините от годината Коефициент
на производство, включително  
годината на производство  
Над 14 години 1
Над 5 до 14 години включително 1,5
До 5 години включително 2,8
   

(2) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за ремаркета на леки автомобили в размер, както следва:

1. товарно ремарке - от 5 до 15 лв.;

2. къмпинг ремарке - от 10 до 30 лв.

(3) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за мотопеди в размер от 10 до 30 лв., а за мотоциклети - в размер, както следва:

1. до 125 куб. см включително - от 12 до 36 лв.;

2. над 125 до 250 куб. см включително - от 25 до 75 лв.;

3. над 250 до 350 куб. см включително - от 35 до 105 лв.;

4. над 350 до 490 куб. см включително - от 50 до 150 лв.;

5. над 490 до 750 куб. см включително - от 75 до 225 лв.;

6. над 750 куб. см - от 100 до 300 лв.

(4) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за триколка на базата на общото тегло в размер, както следва:

1. до 400 кг включително - от 4 до 12 лв.;

2. над 400 кг - от 6 до 18 лв.

(5) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за автобуси в зависимост от броя на местата за сядане в размер, както следва:

1. до 22 места, включително мястото на водача - от 50 до 150 лв.;

2. над 22 места, включително мястото на водача - от 100 до 300 лв.

(6) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса в размер от 10 до 30 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(7) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за седлови влекач и влекач за ремарке в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

 

Брой оси Допустима Данък (в лв.)
на седловия максимална  
влекач/ маса на състава  
влекача от превозни  
за ремарке средства,  
  посочена в  
  свидетелството  
  за регистрация  
  на влекача  

 

  равна по- задвижваща други системи
  или малка ос/оси с за окачване на
  повече от пневматично задвижващата
  от   или с окачване, ос/оси
      прието за екви-  
      валентно на  
      пневматичното  
А) с две оси - 18 от 8 до 24 от 28 до 84
  18 20 от 28 до 84 от 64 до 192
  20 22 от 64 до 192 от 147 до 441
  22 25 от 190 до 570 от 342 до 1026
  25 26 от 342 до 1026 от 600 до 1800
  26 28 от 342 до 1026 от 600 до 1800
  28 29 от 331 до 993 от 399 до 1197
  29 31 от 399 до 1197 от 655 до 1965
  31 33 от 655 до 1965 от 909 до 2727
  33 38 от 909 до 2727 от 1381 до 4143
  38 - от 1007 до 3021 от 1369 до 4107
Б) с три и 36 38 от 640 до 1920 от 888 до 2664
повече оси 38 40 от 888 до 2664 от 1228 до 3684
  40 - от 1228 до 3684 от 1817 до 5451
         

(8) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, в размер от 50 до 150 лв.

(9) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона в размер от 100 до 300 лв.

(10) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за трактори в размер, както следва:

1. от 11 kW до 18 kW включително - от 5 до 15 лв.;

2. над 18 kW до 37 kW включително - от 7 до 21 лв.;

3. над 37 kW - от 10 до 30 лв.

(11) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за други самоходни машини в размер от 25 до 75 лв.

(12) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за моторни шейни в размер от 50 до 150 лв.

(13) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона в зависимост от допустимата максимална маса, от броя на осите и вида на окачването, както следва:

 

Брой оси Допустима Данък (в лв.)
на мотор- максимална  
ното маса  
превозно    
средство    

 

  равна по- задвижваща други системи
  или малка ос/оси с за окачване на
  повече от пневматично задвижващата
  от   или с окачване, ос/оси
      прието за екви-  
      валентно на  
      пневматичното  
А) с две оси 12 13 от 30 до 90 от 61 до 183
  13 14 от 61 до 183 от 168 до 504
  14 15 от 168 до 504 от 237 до 711
  15 - от 237 до 711 от 536 до 1608
Б) с три оси 15 17 от 61 до 183 от 106 до 318
  17 19 от 106 до 318 от 217 до 651
  19 21 от 217 до 651 от 282 до 846
  21 23 от 282 до 846 от 434 до 1302
  23 - от 434 до 1302 от 675 до 2025
В) с четири 23 25 от 282 до 846 от 286 до 858
оси 25 27 от 286 до 858 от 446 до 1338
  27 29 от 446 до 1338 от 708 до 2124
  29 - от 708 до 2124 от 1050 до 3150
         

 Общинският съвет определя с наредба данъка за:

1. корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите - в размер от 1 до 3 лв. за всеки започнат бруто тон;

2. корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища - в размер от 1 до 3 лв. за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона, включително и в размер от 0,10 до 0,30 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;

3. джетовете - в размер от 100 до 300 лв. за брой;

4. ветроходните и моторните яхти - в размер от 20 до 60 лв. за всеки започнат бруто тон;

5. скутерите - в размер от 2,70 до 8,10 лв. за киловат;

6. влекачите и тласкачите - в размер от 0,14 до 0,42 лв. за киловат;

7. речните несамоходни плавателни съдове - в размер от 0,50 до 1,50 лв. за тон максимална товароподемност.

 Общинският съвет определя с наредба  данъка за гражданските въздухоплавателни средства в размер, както следва:

1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети - от 20 до 40 лв. за всеки започнат тон максимално излетно тегло;

2. за параплан - от 12 до 24 лв.;

3. за делтаплан - от 12 до 24 лв.;

4. за мотоделтаплан - от 20 до 40 лв.;

5. за свободен балон - от 30 до 60 лв.;

6. за планер - от 30 до 60 лв.

  Освобождават се от данък превозните средства на:

1. държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;

2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;

3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;

4. триколката или лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 1800 куб.см и с мощност до 74 kW.

   При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

   За превозно средство, което няма да се ползва, данък не се събира, при условие че до края на предходната година собственикът му е върнал свидетелството за регистрация и е представил удостоверение за разкомплектоване.

 
 Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто.

  За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

   За унищожените или откраднатите превозни средства платеният данък се възстановява пропорционално на броя на пълните месеци до края на годината, считано от месеца на настъпване на събитието, след представяне на документ от съответния компетентен орган.

   Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство

 
 Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната в  приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.
 

Реклама