Юридически лица ще се санкционират и с конфискация на имущество

Глоби под 100 лева няма да се обжалват. Това предвижда проектът на нов Административно-наказателен кодекс (АНК), подготвен от Министерството на правосъдието. Сега не се атакуват санкции до 10 лв. и съдиите се оплакват, че са затрупани от огромно количество жалби за минимални наказания. Куп институции могат да налагат административни санкции - РИОКОЗ, МВР, общините, от пожарната, НАП, митниците и т.н.

Кодексът ще замени Закона за административните нарушения и наказания, многократно коригиран след приемането му в далечната 1969 г. Той въвежда и ново наказание за административно нарушение - задържане до 30 денонощия в поделенията на МВР, съпроводено с обществено полезен труд. Кога и как ще става това обаче, ще бъде уредено в специален закон. Временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност, глоба и обществено порицание са останалите видове административни наказания за физическите лица. На юридически лица и на еднолични търговци може да се налагат имуществени санкции.

АНК предвижда и две нови глоби за юридически лица и еднолични търговци - конфискация на част от имуществото им и забрана за извършване на определена дейност. Административно-наказателна санкция се налага на юридическо лице или на ЕТ, когато нарушението е резултат от виновно поведение на представляващите го, както и на негови служители. Санкцията е възможна дори и ако не е установен конкретният виновник. Друг нов момент в проекта е възможността съдът да задължава нарушителя да плаща разноските за експертизи, огледи, обиски, претърсване и изземване и т.н.

Кодексът въвежда и споразумението. За да се стигне до споразумение, нарушителят трябва да е признал вината си и да е възстановил имуществените вреди. При това не трябва да е погазил нормативен акт, който урежда бюджетната дейност, данъчното облагане, общественото и здравното осигуряване, териториалното устройство и опазването на околната среда. Споразумението може да бъде предложено както от административнонаказващия орган, така и от нарушителя до 30 дни от връчване на акта за установяване на нарушението. АНК обаче не предвижда никакви облекчения за нарушителя при сключване на споразумение, което магистрати коментират, че прави текста мъртъв предварително. Прокурорът ще получава препис от всяка сделка и ще има възможност да протестира, ако прецени, че е в разрез със закона.

Административните съдилища са първа инстанция за обжалване на административно-наказателните актове, а като трета инстанция се сочи Върховният административен съд.

Източник: в.Сега

 

Реклама